www.kr-jihomoravsky.cz
popis technického řešení stavby popis krajiny zájmového území přehledky a výkresy vizualizace statická vizualizace animovaná  

R 52 STAVBA 5204 Pohořelice – Ivaň

Tato stavba představuje dostavbu stávající silnice I/52 v úseku Pohořelice – Ivaň, a to od křižovatky silnice I/52 a II/381 na jihu Pohořelic (km 16,100) po km 23,000 za křižovatku silnic I/52, III/39614 a III/41621 Pasohlávky - Ivaň. Celková délka úseku je 6,900 km. Na místě zrušené úrovňové křižovatky se silnicí II/381 je navrhováno vybudovat přemostění silnice R52 silnicí II/381 současně s přemostěním nově vybudované komunikace kategorie S 7,5/60, která je vedena paralelně se silnicí R52 vpravo okrajem obory Proklatá do obce Nová Ves. Propojení mezi silnicemi II/395 a I/381 bude řešeno spojovací rampou v severozápadním sektoru, stejně jako propojení mezi silnicemi I/52 a II/395. Silnice I/52 od Nové Vsi byla po roce 1995 rekonstruována v návrhové kategorii S 11,5/80 a její parametry v převážné míře vyhovují i pro výhledové uspořádání rychlostní silnice. Na většině trasy tak proběhne pouze rozšíření stávající silnice na směrově dělenou čtyřpruhovou komunikaci s odpovídajícími směrovými, výškovými a zejména šířkovými parametry v návrhové kategorii R 26,5/120. Výjimkou je napojení I/52 na obchvat Nové Vsi, který bude nutné rekonstruovat v plném profilu, neboť jeho směrové parametry (R = 460 m) neodpovídají požadované návrhové rychlosti. Trasa bude v tomto úseku (km 19,700 – 20,800) převedena na mostě přes rybník Čahoun a v km cca 20,350 protne remízek mezi poli.

Trasa bude v tomto úseku (km 19,700 – 20,800) převedena na mostě přes rybník Čahoun a v km cca 20,350 protne remízek mezi poli. Dále za Novou Vsí je trasa silnice R52 vedena rovně jihovýchodním směrem v trase stávající silnice I/52. Zde se předpokládá dostavba levého jízdního pásu pro směr Mikulov – Pohořelice. V km cca 22,500 je plánována mimoúrovňová křižovatka Ivaň se silnicí III/41621 Pasohlávky – Ivaň. Jihovýchodní větev této křižovatky kříží místní vodoteč a zasáhne její břehové porosty. Mezi km 20,100 a 22,540 je ve vzdálenosti cca 250 m vlevo od záměru navrženo zpevnění a rozšíření stávající polní cesty do kategorie S 7,5/80. Tato rekonstrukce zasáhne okraje 2 lesíků, přičemž jeden z nich je již nyní zpola vykácen. Stavba 5204 končí v km 23,000.

designed by HBH Project spol. s. r. o.