www.kr-jihomoravsky.cz
charakteristika řešeného území analytické mapy  

Rychlostní silnice R52 a R55 jsou trasovány na území okresu Břeclav a jejich dotčená území na sebe plynule navazují. Vymezují tak společně řešené území pro zpracování „3D vizualizace tras rychlostní silnice R55 a R52“.

Dotčené území trasy rychlostní silnice R52 se nachází v jižní oblasti Jihomoravského kraje v prostoru dávné křižovatky evropských cest, dané geomorfologickým utvářením střední Evropy. Moravské úvaly, napojené Moravskou bránou na Slezskou pánev zde společně s příčným Dyjskosvrateckým úvalem ústí do Vídeňské pánve Panonské nížiny. Tato přirozená severojižní dopravní trasa tzv. Jantarové stezky od pravěku formovala spolu s dominantou Pálavy rozvoj území. Ze severu je dotčené území vymezeno městem Pohořelice, na jihu pak státní hranicí ČR/Rakousko. Trasa silnice probíhá ze severu na jih od města Pohořelice k Mikulovu, po levé straně míjí obce Horní Věstonice, Perná, Bavory a město Mikulov, po pravé straně pak obce Nová Ves a Dolní Dunajovice. Z hlediska geomorfologického se jedná o rozsáhlé rovinaté území s nivou řeky Dyje. Rozsáhlé plochy lužních lesů byly zničeny výstavbou Novomlýnských nádrží, přes které trasa probíhá. Stávající využití území je především zemědělské a rekreační.

Dotčené území trasy rychlostní silnice R55 se nachází v jižní oblasti Jihomoravského kraje v blízkosti města Břeclav, v terénní sníženině Dolnomoravského úvalu severozápadně od soutoku řek Moravy a Dyje. Ze severu je vymezené městem Břeclav, na západě státní hranicí ČR/Rakousko, na jihu lužními lesy soutoku Moravy a Dyje a na východě obcemi Hrušky a Tvrdonice. Z hlediska geomorfologického se jedná především ve východní části o velmi ploché území, svažující se ve střední a západní části velmi mírně směrem k toku řeky Dyje a v severovýchodní části do údolí potoka Svodnice, pravostranného přítoku Kyjovky, vlévající se do Dyje. V západní části se zvedají svahy Valtické pahorkatiny. Stávající využití území je dosud především ve východní části zemědělské, v západní a jižní části se nacházejí rozsáhlé plochy lesních porostů.

Střety tras obou navrhovaných rychlostních silnic jsou znázorněny v přiložených anylytických mapách.

designed by HBH Project spol. s. r. o.