Hlasování k soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2015SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDENKRÁT.
Službu technicky zajišťuje Konzulta Brno a.s., mail: info@sms-operator.cz. Bližší informace naleznete na http://www.kr-jihomoravsky.cz1. Boskovice, márnice židovského hřbitova
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: drobné stavby
Umístění: město Boskovice, okres Blansko
Název památky: židovský hřbitov, č. ÚSKP: 31925/7-408
Vlastník: církevní právnická osoba
Charakteristika: Drobná stavba uprostřed židovského hřbitova zřejmě z roku 1763.
Opravy v roce 2015: Během obnovy, která započaté v roce 2014, došlo ke znovuvystavění objektu, z něhož byly dochovány jen části obvodového zdiva. Obnova proběhla podle stavu zachyceného na historických fotografiích. Součástí márnice jsou i původní kamenná pokladnička a reliéfní desky s hebrejskými nápisy.
Zhodnocení: Vzhledem k faktu, že objekt byl takřka kompletně demolován (dochovaly se pouze zbytky dvou obvodových stěn), jde v podstatě o záchranu na poslední chvíli. Objekt byl znovu vystavěn dle dochovaných historických fotografií s náležitou péčí o detail i historickou přesvědčivost. Stal se znovu dominantní stavbou hřbitova a v kontextu Boskovic důležitou součástí vzpomínky na židovské obyvatelstvo; může se stát i součástí prohlídek místních židovských památek. V maximální možné míře bylo použito autentické hmoty in situ, zbytek byl doplněn novým materiálem za použití tradičních stavebních postupů, materiálů i řemesel. Výsledek představuje zdařilou kombinaci konzervace a rekonstrukce.
Počet hlasů celkem: 130

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 1
na telefonní číslo: 736 301 599


2. Brno, dům Gorkého 28
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: město Brno, okres Brno-město
Název památky: činžovní dům, č. ÚSKP: 47987/7-7300
Vlastník: fyzická osoba
Charakteristika: Jde o činžovní dům situovaný v řadové zástavbě ulice Gorkého. Byl postavený na počátku 20. století ve stylu secese. Fasáda se vyznačuje bohatým plastickým dekorem. Náleží k hodnotným stavbám secesního slohu v městské zástavbě.
Opravy v roce 2015: V tomto roce byla realizována oprava fasády. Plochy nesoudržných omítek byly odstraněny a doplněny omítkou obdobného složení a struktury dle stávající. Při obnově fasády se především dbalo na dokonalé očištění veškeré bohaté štukové výzdoby, jež byla do jisté míry zaslepena nánosem barev a nečistotami. Štuky byly očištěny od nánosů líček a chybějící části domodelovány dle dochovaných vzorů. Fasáda byla po celkové penetraci natřena do monochromního odstínu lomené šedozelené barvy dle původní, primárně dochované barevnosti. Barevný odstín byl na štukové prvky nanášen velmi pečlivě (vtírán do dekorů pomocí štětců různé velikosti) tak, aby nedošlo k zatékání barvy do štuků a opětovnému zaslepení modelace.
Zhodnocení: Odborně provedenou opravou došlo ke zhodnocení kulturní památky. Při opravě se vycházelo z barevnosti primární nátěrové vrstvy, takže fasáda získala podobu z doby vzniku objektu.
Počet hlasů celkem: 77

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 2
na telefonní číslo: 736 301 599


3. Brno, zahrada vily Stiassni
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: město Brno, okres Brno-město
Název památky: vila Stiassni - vládní dům, se zahradou, č. ÚSKP: 45000/7-7046
Vlastník: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Národní památkový ústav
Charakteristika: Velkorysá zahrada (3,2 ha) u rodinné vily židovských textilních průmyslníků Alfreda a Hermine Stiassni, užívaná od roku 1929. Rozčleněna byla podle základního konceptu architekta Ernsta Wiesnera a dotvářena také invencí vrchního zahradníka Antonína Frömla. Kompozice zahrady v sobě zahrnovala okrasnou část s pobytovými terasami, reprezentačními výsadbami květin a dřevin, jejíchž součástí byly plavecký bazén i tenisový kurt. V hospodářské části se rozkládaly vytápěné skleníky, pařeniště a ovocný sad. Zahrada je výjimečná svou propracovanou kompozicí a mimořádnou citlivostí, se kterou dotváří okolí nejvýznamnější soukromé vily, kterou v Brně navrhl Ernst Wiesner, vynikající architekt meziválečného období.
Opravy v roce 2015: V květnu 2015 byly dokončeny zahradnické a stavební práce, jež započaly v roce 2014. Byly zaměřeny na kompletní obnovu vegetační (květinové záhony, trávníky, stromy, keře) i architektonické (cestní síť, schodiště, tenisové hřiště, skleníky, aj.) kompozice historické zahrady. Na domu zahradníka v areálu byla obnovena extenzivní zelená střecha, která tam byla již ve 30. letech.
Zhodnocení: V minulosti neprobíhala v zahradě odpovídající údržba, okrasné trvalkové záhony byly zrušeny, náletové dřeviny a nevhodné dosadby postupně znepřehlednily původní výsadby. Památková obnova uvedla zahradu do stavu, který se výrazně blíží podobě, kdy ji užívala rodina Stiassni. Obnova byla provedena pod důsledným dohledem garanta NPÚ, ÚOP v Brně (specializujícího se na vilovou zahradní architekturu) a umožnila využití zahrady v rámci prohlídkových okruhů areálu vily Stiassni.
Počet hlasů celkem: 20

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 3
na telefonní číslo: 736 301 599


4. Brno, dům Mendlovo náměstí 9


Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: obec Brno, okres Brno-město
Název památky: činžovní dům, č. ÚSKP: 104124
Vlastník: fyzické osoby
Charakteristika: Empírový pavlačový dům s byty a komerčními prostory směřujícími do náměstí. Dům postavil ve 30. letech 19. století spolu se svým otcem Jan Křtitel Rudiš, významný brněnský národní buditel, mecenáš českého divadla a majitel významné stolařské firmy. Na fasádě domu je umístěna jeho pamětní deska.
Opravy v roce 2015: Dokončena třetí etapa rekonstrukce domu, která zachovává původní dispozici domu, tj. malometrážní byty s vchody z pavlačí, avšak respektuje požadavky moderního bydlení.
Zhodnocení: Postupnou rekonstrukcí domu bylo zamezeno chátrání domu, jemuž před vrácením rodině původních majitelů nebyla věnována žádná péče, a byl v podstatě ponechán postupnému zániku. Současní vlastníci, architekti, přistoupili k rekonstrukci na jedné straně s přihlédnutím k požadavkům památkové péče a na druhé straně s požadavky na standardy bydlení v 21. století. Oba aspekty zdárně sladili a rekonstruovali památku k dalšímu využití.
Počet hlasů celkem: 31

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 4
na telefonní číslo: 736 301 599


5. Brno - Královo Pole, chórové lavice v kostele Nejsvětější Trojice
Fotodokumentace

Fotodokumentace Autor fotografií: Jiří Brauner
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: město Brno, okres Brno-město
Název památky: chórová lavice - 2 ks, autor: Emerich Thurn (dle Richtera), dub, řezba, nátěr olejovou barvou, d. 665,5 cm, h. 160 cm, 80. léta 17. stol., nástavec 2. pol. 18. stol., č. ÚSKP: 63040/37-563
Vlastník: církevní právnická osoba
Charakteristika: Původně gotický kostel Nejsvětější Trojice v Brně Králově Poli v areálu kartuziánského kostela Cella Trinitatis přestavěný ve 2. polovině 18. století do barokní podoby. V interiéru nástěnné malby F. A. Maulbertsche, hodnotné oltáře z dílny O. Schweigla a obrazy dvanácti apoštolů od J. Sterna. Bohatě vyřezávané chórové lavice (s úpravami v rovině nástavce s rokajovými řezbami) jsou pravděpodobně součástí původního mobiliáře kostela.
Opravy v roce 2015: Předmětem II. etapy restaurování byly barokní chórové lavice s pozdějšími úpravami. V průběhu restaurátorských byla akceptována doporučení a upřesnění postupů z průběhu první etapy. Chórové lavice patří k původnímu mobiliáři kostela Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli, byť vykazují zásahy z pozdějších historických údobí, jež jsou patrné zejména v rovině nástavce, opatřeného rokajovými řezbami. Lavice nesly stopy dlouhodobého užívání bez odborného restaurátorského zásahu. Povrch lavic byl omšelý, oxidovaný, s usazenými nečistotami a prachem. Některé části nesly stopy neodborného odstraňování druhotných olejových nátěrů. Konstrukční spoje lavic byly nestabilní, uvolněné, chyběly části i celé řezby. Patrné byly doplňky modelace provedené pouze tmelem. Realizace: Petr Polický a kolektiv.
Zhodnocení: Odborným ošetřením, zaměřeným zejména na pozastavení probíhajících degradačních procesů a tvarovou i materiálovou rehabilitaci došlo ke zlepšení výrazových kvalit i obnovení funkce kostelního mobiliáře.
Počet hlasů celkem: 1789

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 5
na telefonní číslo: 736 301 599


6. Brno, dům Milady Horákové 24
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: město Brno, okres Brno-město
Název památky: městský dům - nemocenská pokladna, č. ÚSKP: 48263/7-7578
Vlastník: obchodní korporace
Charakteristika: Řadový čtyřpatrový dům s mohutným dekorativním portálem a dvěma výraznými nárožními arkýři od architekta Huberta Gessnera z počátku 20. století. Budova završená stupňovitě komplikovanou mansardovou střechou. Fasáda zdobena barevnými kachlemi.
Opravy v roce 2015: Restaurování secesní fasády pokryté kachlemi a dekorativními kovovými prvky s výjimkou obchodního parteru (realizace Michaela Mrázová a kolektiv restaurátorů).
Zhodnocení: Specifičnost obnovy spočívala v konzervační a restaurátorské obnově architektonických prvků pestré materiálové skladby, tvořící výraz a barevný rozvrh plochy fasády. Multidisciplinární spolupráce mezi jednotlivými restaurátory, specializovanými na dílčí materiály probíhala ve spolupráci s chemicko-technologickou laboratoří tak, aby se technologie a postupy restaurování opíraly o poznatky dílčích průzkumů a analýz. Výsledkem potom je koncepčně pojatá památková obnova, zaměřená na konzervaci a maximální možnou prezentaci fasády objektu odpovídající době jeho dokončení.
Počet hlasů celkem: 8

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 6
na telefonní číslo: 736 301 599


7. Brno, synagoga


Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: město Brno, okres Brno-město
Název památky: synagoga, č. ÚSKP: 12992/7-8519
Vlastník: církevní právnická osoba
Charakteristika: Funkcionalistická synagoga Agudas achim postavená v roce 1936 dle projektu architekta Otto Eislera. Je jedinou synagogou sloužící svému účelu na Moravě. Na jednoduchém průčelí budovy vyniká rozměrné čtvercové okno, které osvětluje prostor modlitebny.
Opravy v roce 2015: V roce 2015 byla dokončena dvouletá rekonstrukce synagogy, kdy byl obnoven vnější plášť objektu včetně provedení repase autentických výplní otvorů. Byly obnoveny povrchové úpravy v interiéru v původním modrém odstínu, dále byl celkově rekonstruován interiér stavby včetně obnovy veškerých detailů dle výchozí situace, restaurován byl rovněž historický mobiliář a byly provedeny repliky dřevěných lavic dle dobové fotodokumentace. Vnitřní prostor je obložen šedým mramorem, podlaha je z litého teraca s plnivem kamenné frakce v barevných odstínech, ve druhém podlaží, neseném dvojicí betonových sloupů, je galerie pro ženy a někdejší studovna, nyní zimní modlitebna. Byly zhotoveny repliky původních lavic, lustrů a vyrobeny textilie dle návrhu Marka Podwala.
Zhodnocení: Interiér i exteriér stavby je nyní prezentován v téměř autentické podobě odpovídající době vzniku stavby. Jako jediná funkční synagoga postavená v duchu funkcionalismu na Moravě se tak stala reprezentačním stánkem pro židovskou komunitu.
Počet hlasů celkem: 10

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 7
na telefonní číslo: 736 301 599


8. Diváky, hrob Viléma Mrštíka


Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: obec Diváky, okres Břeclav
Název památky: hrob Viléma Mrštíka, č. ÚSKP: 14461/7-1195
Vlastník: obec
Charakteristika: Hrob Viléma Mrštíka a jeho rodiny podle návrhu Dušana Jurkoviče. Jde o náhrobní kříž rodiny Mrštíků, vyrobený z hranolů dubového dřeva, pohledově prořezávaný a z čelní strany zdobený ornamentální řezbou, jejímž základem jsou rostlinné motivy. Na ramenech kříže je připevněn obloukový baldachýn vyrobený z měděného plechu a lokálně zdobený barevnými smalty. Zdobený měděný plech je i ve střední části kříže, na němž jsou jména pohřbených členů rodiny Mrštíků. Drobné části řezeb byly povrchově barevně upraveny, jejich části jsou fragmentárně zachovány.
Opravy v roce 2015: Konstrukce kříže byla uvolněná, popraskaná, její drobné části byly odštípány. Povrch byl zašedlý působením zvýšené vlhkosti. Řezby byly popraskané, na exponovaných částech mechanicky poškozené. Některá místa byla napadena dřevokazným hmyzem a houbou, většinou ve spodních a zadních částech konstrukce. Koncepce rest. Zásahu byla koncipována jako kombinace restaurátorských a řemeslných zásahů. Povrchová úprava byla provedena formou rekonstrukce na základě dochovaných zbytků a dokumentace z průběhu posledního restaurování. Realizace: Petr Janda.
Zhodnocení: Restaurátorským zásahem došlo k pozastavení degradačních procesů, zvýšení prezentační hodnoty ale i obnovy pietní funkce náhrobního kříže.
Počet hlasů celkem: 241

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 8
na telefonní číslo: 736 301 599


9. Dobré Pole, výklenková kaplička
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: drobné stavby
Umístění: obec Dobré Pole, okres Břeclav
Název památky: výklenková kaplička, č. ÚSKP: 26647/7-1200
Vlastník: fyzické osoby
Charakteristika: Drobná volně stojící stavba na obdélném půdorysu se segmentovým závěrem je situována na obtížně přístupném místě v polích nedaleko obce. Závěr i boční fasáda hladká, na nárožích s pilastry. Průčelí s lesénovým rámem je prolomeno půlkruhově zaklenutým vstupem s kovovou mříží. Průčelí završeno nízkou odstupňovanou atikou s křížem ve vrcholu. Časové zařazení 19. století. Objekt byl z důvodu obtížného přístupu zanedbán, vykazoval zřetelné statické poruchy, absenci střešní krytiny, rozpad cihelného zdiva v části trnože.
Opravy v roce 2015: Bylo provedeno provizorní podepření klenby, přičemž po obvodu byl zhotoven nový betonový základ s izolací. Degradovaná soklová část byla postupně rozebírána a dozdívána z plných cihel na maltu. Byla položena nová krytina typu bobrovka do maltového lože a provedeny nové vápenné omítky opatřené nátěrem v bílé barevnosti. Podlaha kapličky vyskládána naplocho loženými cihlami. Vstupní otvor byl osazen novou kovovou mříží, jejíž tvarosloví vychází z dochované půlkruhové mříže původně osazené ve vrcholu vstupního oblouku. Byla doplněna zábrana proti poškození kaple zemědělskou technikou.
Zhodnocení: Komplexní obnova, jež pozastavila probíhající degradaci drobné lidové stavby a zároveň rehabilitovala památku jako dílo, jež je součástí regionální historie.
Počet hlasů celkem: 98

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 9
na telefonní číslo: 736 301 599


10. Hostěnice, zvonička
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: drobné stavby
Umístění: obec Hostěnice, okres Brno - venkov
Název památky: zvonice, č. ÚSKP: 22174/7-712
Vlastník: obec
Charakteristika: Jde o drobnou architekturu pocházející z roku 1877 v podobě vesnické zvonice, jež se nachází na pohledově exponovaném místě ve středu obce. Odstupňovaná stavba je krytá stanovou stříškou s kovovým křížem ve vrcholu. Jedna malá místnost čtvercového půdorysu je přístupná. V horní části interiéru je instalován zvon poháněný samočinným zařízením a ukotvený na druhotně vyrobeném kovovém závěsu. Ve věži je dochováno torzo původní dřevěné konstrukce, na níž byl zvon zavěšen.
Opravy v roce 2015: Byly odstraněny veškeré nesoudržné omítky a nahrazeny novými. Venkovní omítky byly opatřeny novým nátěrem. Stávající dveře byly upraveny vložením skleněné výplně, aby zvenčí byla viditelná socha sv. Anny. V interiéru byla provedena nová elektroinstalace. Stávající nevhodná zámková dlažba byla odstraněna a nahrazena cihelnou dlažbou do štěrkopískového lože. Byl zhotoven podstavec na umístění již dříve provedené sochy sv. Anny.
Zhodnocení: Po obnově zvonice zároveň došlo k rozšíření využití o sakrální funkci, a to umístěním sochy sv. Anny, jako patronky obce. Socha o výšce 75 cm byla zhotovena v roce 2011 řezbářem Miroslavem Srostlíkem Moravským a dne 24. 7. 2011 vysvěcena a má význam pro společenství obce.
Počet hlasů celkem: 59

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 10
na telefonní číslo: 736 301 599


11. Hustopeče, socha sv. Petra


Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: obec Hustopeče, okres Břeclav
Název památky: socha sv. Petr, dřevo, povrch. úprava - plavená leštěná křída se zlacením, 2. čtvrtina 18. století, č. ÚSKP: 105109
Vlastník: církevní právnická osoba
Charakteristika: Dřevěná socha z kostela sv. Václava v Hustopečích, který byl zbořen v roce 1962. Jde o poslední díl ze souboru čtyř soch, jež v posledních třech letech prošly restaurováním.
Opravy v roce 2015: Předmětem restaurování byla dřevěná socha světce s povrchovou úpravou plavenou leštěnou křídou a zlacením - poslední ze čtveřice soch, jež stály u hlavního oltáře, dnes již zbořeného kostela sv. Václava v Hustopečích. Na základě restaurátorských prací probíhajících na předchozí soše sv. Víta byla stanovena koncepce restaurátorského zásahu, která zohledňovala nová zjištění týkající se povrchové úpravy. Obecně bylo možno konstatovat, že stav všech soch vykazoval značnou degradaci materiálu. Křídový podklad byl uvolněný a opadával. Chyběla část řezeb. Dřevní hmota byla rozpraskaná a narušená četnými výletovými otvory po červotoči. Stav všech čtyř sochařských děl vyžadoval neodkladně odborné ošetření, zaměřené zejména na pozastavení probíhajících degradačních procesů a zlepšení výrazových kvalit památky. Realizace: Mgr. Ondřej Sklenář.
Zhodnocení: Provedený restaurátorský zásah naplnil záměr v požadované kvalitě i rozsahu.
Počet hlasů celkem: 1579

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 11
na telefonní číslo: 736 301 599


12. Zřícenina hradu Templštejn


Fotodokumentace Fotodokumentace Fotodokumentace Autor fotografií: David Hamza
Kategorie: velké stavby
Umístění: k. ú. obce Jamolice, okres Znojmo
Název památky: hrad Templštejn, zřícenina, č. ÚSKP: 34154/7-6396
Vlastník: fyzická osoba
Charakteristika: Monumentální zřícenina hradu budovaného od poslední čtvrtiny 13. století do konce středověku od nejstaršího jádra určeného mohutným polygonem plášťové zdi přes severní vysunuté stavení, jižní palác, pásy hradebního opevnění až po kolosální štítovou zeď přepažující zhruba od roku 1470 ostrožnu, na níž je umístěn hrad. Hrad založený na konci 13. století rytířským řádem templářů byl po likvidaci řádu roku 1312 držen sledem šlechtických majitelů, z nichž nejvýznamnější byla moravskokrumlovská větev pánů z Lipé. Templštejn byl opuštěn někdy po polovině 16. století; již od 19. století se pak ruina hradu stala díky své atraktivní poloze na ostrohu nad hlubokým údolím řeky Jihlavy i kvůli historické vazbě na romantické legendy opředený řád templářských rytířů oblíbeným turistickým cílem.
Opravy v roce 2015: V roce 2015 došlo k dokončení zajištění části štítové stěny hradu a vybudování vyhlídkové plošiny. Dále byly odstraněny náletové dřeviny z jádra hradu, instalovány informační tabule a zpevněny cesty.
Zhodnocení: Realizované práce spočívající především v citlivém stavebním zajišťování zdiva hradu se snahou co možná nejméně narušit vzhled a autenticitu dochování historických zděných konstrukcí za použití původního materiálu, pečlivého dodržování skladby zdiva či drnování zabezpečených záhlaví zdí je možné hodnotit jako vysoce kvalitní a vzorně provedené. Rovněž budování kamenných i dřevěných schodišť, vyhlídkové plošiny, zpevňování stezek v areálu hradu, třídění amorfních valů kamenné suti a záchrana architektonických článků a dalších nálezů či čištění areálu od náletové vegetace je prováděno vzorně a s neobyčejnou citlivostí vůči památkově chráněnému areálu zříceniny.
Počet hlasů celkem: 842

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 12
na telefonní číslo: 736 301 599


13. Jevišovice, předzámčí Starého zámku


Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: město Jevišovice, okres Znojmo
Název památky: zámek starý, č. ÚSKP: 26906/7-6412
Vlastník: obec
Charakteristika: Starý zámek položený na skalnaté výspě nad řekou Jevišovkou tvoří výraznou dominantu města i okolí. V letech 1423-26 byl postaven gotický hrad, na jehož zbytcích byl v 2. pol. 16. století vybudován renesanční zámek. Další stavební etapu datuje letopočet na vjezdové bráně 1686 spolu se jménem stavebníka Karla Ludvíka de Souches. Předzámčí, které je nedílnou součástí této kulturní památky, mělo historicky funkci nejprve obrannou, později hospodářskou.
Opravy v roce 2015: Roku 2015 byla díky udělení dotace z ROP Jihovýchod realizována celková oprava části předzámčí, které je ve vlastnictví města. Po provedení statigrafických průzkumů a restaurátorském zajištění nálezů byl proveden nový omítkový plášť fasády včetně sgrafitové rustiky. V interiéru byly lokálně vyspraveny historické omítky včetně štukových zrcadel na stropech a byla provedena výmalba. Historické podlahy, veškerá okna a vnitřní dveře byly repasovány. Součástí byla i oprava dlažby nádvoří a ohradní zdi.
Zhodnocení: Oprava předzámčí přispěla ke zhodnocení nejen areálu Starého zámku ale celé městské památkové zóny Jevišovice. Kvalitně opravené interiéry jsou nově využité jako dosud chybějící regionální muzeum, což přispěje ke zvýšení turistického ruchu v regionu.
Počet hlasů celkem: 439

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 13
na telefonní číslo: 736 301 599


14. Lednice, socha sv. Jana Nepomuckého


Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: obec Lednice, okres Břeclav
Název památky: socha sv. Jana Nepomuckého, č. ÚSKP: 23723/7-1376
Vlastník: obec
Charakteristika: Barokní socha světce v klasickém ikonografickém pojetí. V druhé polovině 20. století byla socha nevhodně přemístěna k nároží ulic Mikulovská a Čechova, nyní se vrátila na nově upravenou část lednického náměstí.
Opravy v roce 2015: Kompletní restaurování sochy a jejího podstavce, návrat na původní místo. Mimo obvyklý charakter poškození bylo zřejmé, že jednou z hlavních příčin poškození bylo sekundární umístění díla do nevhodné lokality, kde docházelo k nadměrnému zatížení kamenné hmoty vzlínající vlhkostí a destrukčního působení okolní vegetace. Vzhledem k této skutečnosti bylo schváleno přesunutí sochy včetně podstavece na místo pravděpodobného původního osazení, které bylo určeno na základě historické fotodokumentace a průkazného obrazového materiálu. Jelikož však došlo v intarvilánu obce k zásadním změnám kompozičních a urbanistických vazeb, nebylo již možno realizovat navrácení kamenné balustrové ohrádky, v níž byla socha světce původně umístěna. Bezprostřední okolí sochy tak bylo upraveno ve spolupráci se zahradním architektem, přičemž navržená zahradní úprava je jistou aluzí rozměru kamenné ohrádky, ale i prvkem začleňující sokl sochy do nové dlažby náměstí. Realizace Mgr. Art. Jan Janda a Mgr. Art. Peter Šimon.
Zhodnocení: Restaurátorským zásahem došlo k pozastavení degradačních procesů, tvarové a hmotové rehabilitaci díla a zvýšení jeho prezentační hodnoty. Výjimečným prvkem byla i závěrečná povrchová úprava sochařského díla vycházející z nálezů fragmentů původní polychromie.
Počet hlasů celkem: 74

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 14
na telefonní číslo: 736 301 599


15. Mikulov, křížová cesta s kaplí božího hrobu, kaplí sv. Šebestiána a zvonicí


Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: město Mikulov, okres Břeclav
Název památky: křížová cesta a kaple Božího hrobu, č. ÚSKP: 15772/7-1562 a kaple sv. Šebestiána, č. ÚSKP: 29771/7-1514
Vlastník: církevní právnická osoba
Charakteristika: Křížová cesta s kaplí božího hrobu, kaplí sv. Šebestiána a zvonicí byly vybudovány na Svatém kopečku zvaném Tanzberg zásluhou kardinála Františka z Dietrichsteina jako vyjádření vděčnosti za překonání morové epidemie. V té době byla zřejmě vybudována i křížová cesta se sedmi kapličkami představujícími sedm pašijových zastavení. Soubor těchto staveb byl v roce 1692 doplněn o kapli sv. Rozálie, která je umístěna na opačném konci křížové cesty. V letech 1750-1776 bylo vybudováno dalších sedm kapliček, čímž byl naplněn závazný počet čtrnácti zastavení.
Opravy v roce 2015: Vzhledem k tomu, že veškeré objekty na Svatém kopečku jsou vystavovány nepříznivým klimatickým podmínkám, dochází k jejich rychlejšímu poškozování. Cílem oprav byla nejen stavební obnova všech objektů křížové cesty, ale také obnova či doplnění vnitřní výzdoby jednotlivých zastavení. Oprava křížové cesty byla zahájena celkovou obnovou kaple Božího hrobu včetně schodiště. Byly kompletně provedeny opravy vnějších plášťů u kaple sv. Šebestiána a zvonice.
Zhodnocení: Výjimečnost obnovy komplexu křížové cesty na Svatém kopečku v Mikulově spočívá jednak ve velikosti tohoto areálu (celkem 17 zděných objektů), v rozsahu obnovných prací, zahrnujících stavební obnovu a restaurování či doplnění chybějící výzdoby jednotlivých objektů a dále v šíři zapojení různých subjektů do této obnovy. Ve zvonici byla nově zřízena stálá expozice věnovaná historii křížové cesty. Součástí projektu bylo vybudování naučné stezky Svatý kopeček včetně odpočinkových míst.
Počet hlasů celkem: 91

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 15
na telefonní číslo: 736 301 599


16. Miroslav, zámek


Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: město Miroslav, okres Znojmo
Název památky: zámek, č. ÚSKP: 17639/7-6560
Vlastník: obec
Charakteristika: Miroslavský zámek nacházející se uprostřed zástavby městečka na nevysokém skalním suku vznikl na místě středověké vodní tvrze připomínané v roce 1387. Do roku 1547 provedl Zikmund Valečský z Mírova pozdněgoticko-renesanční přestavbu, při níž vznikly nejhodnotnější části zámku - sklípkové klenby, nárožní arkýř a pozdně gotický portál nesoucí erby tohoto rodu. Renesanční přestavbu dokončili po roce 1570 Hodičtí z Hodic. Po Bílé hoře jim byl zámek konfiskován a předán premonstrátům z Louky, jejichž znak je osazen na bráně. Od 18. století následovalo již čistě účelové využití zámku deklasující jeho mimořádné hodnoty.
Opravy v roce 2015: Roku 2015 byla díky udělení dotace z ROP Jihovýchod realizována celková oprava severního a jihozápadního křídla zámku. Došlo k opravě střech včetně historických krovů, po níž následovala sanace havarijních stropů a celkové statické zajištění zdiva včetně některých havarijních kleneb a nárožního arkýře hrozícího zřícením. Po provedení statigrafických průzkumů a restaurátorském zajištění nálezů byl realizován nový omítkový plášť fasády včetně restaurování kamenných prvků. Došlo k repasi výplní oken a vnitřních dveří. V interiérech byly provedeny nové chybějící dřevěné podlahy, opraveny omítky, provedena výmalba a restaurovány sklípkové klenby.
Zhodnocení: Oprava přispěla k záchraně části dlouhodobě zanedbaného zámku, chátrajícího a vážně staticky narušeného. Pozitivně je třeba hodnotit především restaurátorské práce na sklípkových klenbách a repasi truhlářských prvků. Po dlouhá desetiletí nevyužitý zámek byl roku 2015 zpřístupněný veřejnosti, což přispěje ke zvýšení turistického ruchu v regionu.
Počet hlasů celkem: 144

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 16
na telefonní číslo: 736 301 599


17. Petrovice, venkovská usedlost


Fotodokumentace Autor fotografií:
Kategorie: velké stavby
Umístění: obec Petrovice, okres Znojmo
Název památky: venkovská usedlost, č. ÚSKP: 32836/7-6653
Vlastník: obec
Charakteristika: Lidové stavení (bývalé obydlí domkaře) s valbovou střechou krytou slaměnými došky, postavené převážně z nepálených cihel na počátku 19. století.
Opravy v roce 2015: Dokončení celkové rekonstrukce objektu započaté v roce 2012, která představovala odstranění nevhodných stavebních úprav z 2. poloviny 20. století, odvlhčení a opravu zdiva a podlah, vyspravení doškové krytiny, opravu stropů a střechy chlévů, osazení dveří chlévů, provedení nových vnějších i vnitřních hliněných omítek a kultivaci prostoru dvora. V roce 2015 byly dokončeny drobné opravy (zejména nátěry) a doplněna expozice místního muzea.
Zhodnocení: Stavební práce (organizované zastupitelstvem obce Petrovice) probíhaly po pravidelných konzultacích s pracovníky státní památkové péče a jednoznačně přispěly k udržení a posílení památkových hodnot posledního dochované stavby s doškovou střechou na Znojemsku. Důslednou aplikací tradičních stavebních technologií byla posílena historická věrohodnost staré usedlosti. Nahazování hliněných omítek "z ruky" se účastnili také místní děti a někteří občané. Nově zřízené muzeum, jehož cílem je seznamovat všechny zájemce s tradiční kulturou v obci, umožňuje zastupitelům obce Petrovice atraktivním způsobem předávat odkaz předků dalším generacím.
Počet hlasů celkem: 419

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 17
na telefonní číslo: 736 301 599


18. Pouzdřany, vstupní vrata kostela sv. Mikuláše


Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: obec Pouzdřany, okres Břeclav
Název památky: kostel sv. Mikuláše (vrata), č. ÚSKP: 16928/7-1685 (37-110545)
Vlastník: církevní právnická osoba
Charakteristika: Vstupní jednokřídlové dřevěné dveře v západním průčelí gotického kostela sv. Mikuláše. Dřevěné křídlo je z přední strany potaženo kovanými ocelovými plechovými pláty, přes které jsou diagonálně přichyceny kované pásy, po obvodu jsou osazeny ploché lišty. Veškeré kovové prvky jsou přichyceny hřeby s velkou kovanou hlavou, které procházejí skrz dřevěné dveře a na zadní straně jsou zahnuty. Na vnější straně je osazen obdélníkový kovaný štítek klíčové dírky zdobený křížem a kované klepadlo sloužící jako madlo. Na vnitřní straně je osazen velký otevřený kovaný gotický zámek.
Opravy v roce 2015: Vzhledem k dlouhodobé absenci odborné údržby byl nutný restaurátorský zásah, který však měl mít převážně konzervační charakter. Jeho cílem mělo být pozastavení degradačních procesů, zastoupených zejména výraznými korozivními procesy kovových plátů při dolním okraji dveřního křídla. Restaurátorské práce byly kromě konzervace kovových prvků tj. železných plátů, pásů a hřebů, zámku a závěsů, rozšířeny i na dřevěnou nosnou konstrukci. Realizace MgA. Radka Levínská, ve spolupráci s Uměleckým kovářstvím Deiss & Juříček Brno - kov, Stanislav Vinš - dřevo.
Zhodnocení: Je možno konstatovat, že v rámci zásahu se podařilo zachovat maximální množství originální materie, bez nutnosti výměny či rekonstrukce. K náhradě části kovaných plátů došlo pouze lokálně při spodní hraně dveřního křídla, tedy v místě, kde míra narušení kovového materiálu byla již za hranicí jeho životnosti, respektive možnosti konzervace.
Počet hlasů celkem: 6

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 18
na telefonní číslo: 736 301 599


19. Přeskače, oltář kostela Všech svatých


Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: obec Přeskače, okres Znojmo
Název památky: kostel Všech svatých (hlavní oltář), č. ÚSKP: 30167/7-6684 (37-5083)
Vlastník: obec
Charakteristika: Dřevěný barokní oltář nacházející se v původně románském hřbitovním kostelíku Všech svatých. Vyniká složitým vyřezávaným rozvilinovým dekorem a zlacením.
Opravy v roce 2015: Restaurování dřevěného barokního oltáře s výjimkou oltářního obrazu. Restaurátorské práce spočívaly v kompletní konsolidaci dřevěné architektury oltáře i menzy, sejmutí sekundárních povrchových úprav, doplnění chybějících řezeb, úpravě podkladových vrstev a závěrečné polychromní úpravy. Realizace: kolektiv restaurátorů Vyšší odborné školy restaurátorské při SŠUD Brno pod vedením Akad. mal. Jana Knorra a RR-ateliéru Brno, Mgr. Radka Ryšánka.
Zhodnocení: Koncepce obnovy byla stanovena na základě výsledků podrobného restaurátorského průzkumu. Je možno konstatovat, že výše uvedeným zásahem došlo ke zvýšení prezentační hodnoty díla, při zachování a respektování autentických povrchů primární úpravy.
Počet hlasů celkem: 406

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 19
na telefonní číslo: 736 301 599


20. Rebešovice, zvonička


Fotodokumentace
Kategorie: drobné stavby
Umístění: obec Rebešovice, okres Brno-venkov
Název památky: zvonice, č. ÚSKP: 45562/7-938
Vlastník: obec
Charakteristika: Zvonice je umístěna v mírném svahu situovaném ve středu obce. Jde o lidovou stavbu z první třetiny 19. století. Původní zvon byl po I. světové válce nahrazen železným, soška sv. Floriána v zasklené nice v úrovni zvonicového patra byla odcizena a nahrazena zmenšenou kopií. Ostatní tři otvory zvonice bez výplní. Za vstupními dveřmi se nachází malá prostora pro zvoníka. Stavba byla v 60. letech 20. století svépomocně opravena.
Opravy v roce 2015: Byla snesena plechová krytina, dřevěné části krovu ošetřeny, případně vyměněny. Na opravený krov položeno laťování a pálená krytina typu bobrovka. Došlo k odstranění veškerých cementových omítek a druhotně provedených šambrán. Nové vnější omítky jsou vápenné, tažené dřevěným hladítkem s doplněním profilace v nárožích. Stávající dožilá výplň v nice byla nahrazena kopií s použitím původního kování. Otvory zvonice byly opatřeny jemným drátěným pletivem. Vstupní dveře byly vyrobeny nové, svlakové, z dřevěného masivu s povrchovou úpravou. V prostoru zvonice byla odstraněna betonová podlaha a nahrazena cihlami kladenými do pískového lože. Stejným způsobem byl proveden i okapový chodník.
Zhodnocení: Celková obnova navrátila zvonici historickou podobu, jež byla neodbornými opravami v minulosti značně potlačena. Jde o jedinou zvonici v obci, takže jí lze přičíst historické i regionální hodnoty.
Počet hlasů celkem: 235

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 20
na telefonní číslo: 736 301 599


21. Rousínov, socha Panny Marie z kaple v Čechyni


Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: město Rousínov, okres Vyškov
Název památky: socha P. Marie, dřevo, nová polychromie, v. cca 130 cm, poč. 19. stol., (17. stol.), č. ÚSKP: 96853/37-1780
Vlastník: obec
Charakteristika: Dřevěná socha stojící Panny Marie s Jezulátkem (typ Assumpta) se před restaurováním nacházela v kapli Panny Marie v Čechyni, poté byla dlouhodobě deponována na MěÚ. Původně byla považována za dílo z 19. století. Během restaurování bylo zjištěno, že je dřevořezba z lipového dřeva mnohem starší, vychází z období pozdní gotiky a lze ji zařadit patrně do počátku 17. století.
Opravy v roce 2015: Práce navazovaly na první etapu, provedenou v roce 2014, kdy bylo restaurátorským průzkumem zjištěno, že pod barevnými vrstvami jsou zachovány zbytky původní kvalitnější úpravy, jež vykazovala mimo jiné i odlišnou barevnost šatu Madony a použití barevných lazur, užívaných s oblibou ve středověku. Při postupném odkrývání jednotlivých barevných vrstev došlo ke změně výrazu tváře Madony, byl objeven i obličej na půlměsíci a na hlavě Ježíška tři otvory od chybějících paprsků. Restaurátorský zásah spočíval v konsolidaci narušeného dřevěného materiálu (vzhledem k havarijnímu stavu opakovaná petrifikace), postupném sejmutí barevných vrstev, odstranění nevhodných sekundárních zásahů a jejich doplnění citlivějšími dořezávkami (část prstů, bota), upevnění všech originálních vrstev včetně zlacených ploch, časově mimořádně náročné rekonstrukci polychromní úpravy s navázáním na zachované torzální originální plochy, závěrečné retuše. Reverzibilním způsobem byla dle dobových technologií doplněna koruna Madony, žezlo a paprsky. Realizace: restaurátoři Ak. soch. Miloslav Minks, Mgr. art. Gabriela Pösová.
Zhodnocení: Restaurátorským zásahem došlo k podstatnému zlepšení výrazových kvalit díla a k posunu jeho významu po stránce umělecko-historické. Vlastník zajistil i vytvoření volné kopie sochy a její umístění do kaple v Čechyni.
Počet hlasů celkem: 189

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 21
na telefonní číslo: 736 301 599


22. Sloup, kostel Panny Marie Bolestné


Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: městys Sloup, okres Blansko
Název památky: kostel P. Marie Bolestné, č. ÚSKP: 47141/7-598
Vlastník: církevní právnická osoba
Charakteristika: Barokní kostel dle návrhu Isidora Canevaleho z let 1751 až 1754 s výrazným dvouvěžovým průčelím. Významné mariánské poutní místo díky pozdně gotické soše Panny Marie, která údajně dokáže uzdravovat.
Opravy v roce 2015: Dokončení obnovy střechy. Byla kompletně vyměněna krytina. Použita byla bobrovka, tašky hřebene i nárožní kladeny do maltového lože, bez použití novodobých ukončovacích (zaoblených) tašek. Střecha nad apsidou vyskládána (oproti minulému stavu) v plynulém oblouku.
Zhodnocení: Z hlediska památkové péče jde o profesionálně odvedenou práci, která přinesla technické i estetické zhodnocení památky.
Počet hlasů celkem: 3112

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 22
na telefonní číslo: 736 301 599


23. Vranov nad Dyjí, socha sv. Jana Nepomuckého


Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: městys Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
Název památky: socha sv. Jana Nepomuckého, č. ÚSKP: 26815/7-6910
Vlastník: obec
Charakteristika: Sochu nechala v roce 1731 pořídit hraběnka Marie Anna z Althannu. Oproti klasickému zpodobnění drží světec namísto kříže jazyk, čímž dává najevo své nevyzrazení zpovědního tajemství. U nohou světce umístěna soška andílka, jež byla nedávno nalezena na půdě místního kostela a vrácena na původní místo.
Opravy v roce 2015: Předmětem restaurátorského zásahu byla socha světce sv. Jana Nepomuckého zhotovená z mušlového vápence. V rámci standardního restaurátorského zásahu spočívajícího v konsolidaci narušeného materiálu a odstranění technologicky tvarově nevhodných sekundárních zásahů se podařilo obnovit i původní sochařskou kompozici díla. V rámci přípravy restaurování byly nalezeny fragmenty figury andílka s knihou. Na základě skladby jednotlivých částí i archívních podkladů byla, v rámci spolupráce s pracovníky státní památkové péče, provedena rekonstrukce doplnění kompozice s andílkem do podoby blížící se původnímu vzhledu a pojetí díla. Realizace: restaurátoři Josef Krososka, MgA. René Vlasák.
Zhodnocení: Restaurátorským zásahem a odborným ošetřením došlo k výraznému zlepšení výrazových kvalit díla.
Počet hlasů celkem: 326

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 23
na telefonní číslo: 736 301 599


24. Vranov u Brna, hrobka Lichtenštejnů


Fotodokumentace Autor fotografií: Ota Nepilý
Kategorie: velké stavby
Umístění: obec Vranov u Brna, okres Brno-město
Název památky: klášter paulánů s kostelem Narození Panny Marie (hrobka Lichtensteinů), č. ÚSKP: 44911/7-1087
Vlastník: církevní právnická osoba
Charakteristika: Hrobka knížecího rodu Liechtensteinů z let 1818-1821 dle projektu Karla Engela, součást poutního kostela Narození Panny Marie, se nachází v areálu kláštera paulánů. Stavba má antikizující portikus s dórskými sloupy a trojúhelníkovým štítem s figurální a heraldickou výzdobou. Vstupní předsíň zdobí 4 sousoší (Josef Klieber), samotná hrobka je pojata jako trojlodní prostor s klenbou nesenou 4 dvojicemi sloupů, přičemž původní prostor krypty (zač. 17. st.) je napojen v její zadní části.
Opravy v roce 2015: V roce 2015 došlo k ukončení prací na celkové památkové obnově hrobky včetně restaurování kamenné architektury portiku, kamenných skulptur, tvořících součást portiku i výzdobu předsíně, restaurování poškozených kovových i dřevěných rakví, dřevěných lavic, opravy litinových mříží uzavírajících předsíň, restaurování dekorační mříže oddělující zadní kryptu a dalších dílčích prací. Podstatnou součástí obnovy byla rozsáhlá izolace krypty (výkopem podél zdí kostela a vybudováním odvětrávacího kanálu), obnova (a posílení) systému vnitřní izolace a odvětrání vnitřku hrobky, provedení nové izolace terasy nad předsíní (po poslední opravě nefunkční), oprava (zčásti zcela destruovaných) omítek a nátěrů interiéru, oprava podlah a rekonstrukce elektroinstalace. Projekt památkové obnovy pochází od vídeňské architektonické kanceláře Wehdorn Architekten Ziviltechniker GmbH, restaurátorské práce (kámen, kovy, dřevo) zajišťovali rakouští odborníci, stavební a řemeslné práce firmy a fyzické osoby z ČR.
Zhodnocení: Rozsáhlá a komplexní obnova, jež pozastavila probíhající degradaci architektury i hodnotného vybavení a inventáře a zároveň rehabilitovala památku jako významné dílo klasicistní architektury, pohřebiště rodu Liechtensteinů, spojené s díly řemesla, uměleckého řemesla a výtvarných umění.
Počet hlasů celkem: 2931

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 24
na telefonní číslo: 736 301 599


25. Znojmo, sloup se sousoším Piety


Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: město Znojmo, okres Znojmo
Název památky: sousoší Piety, č. ÚSKP: 14377/7-6252
Vlastník: Jihomoravský kraj, hospodaření Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Charakteristika: Sloup s korintskou hlavicí, kterou zdobí hlavy andělů. Na něm spočívá sedící Marie držící Krista. Socha pochází z Dobšic u Znojma, nyní se nachází v areálu znojemského hradu. Po restaurování byla přemístěna z nevhodného prostředí hradního příkopu na nádvoří hradu.
Opravy v roce 2015: Kompletní restaurování a následné přemístění na vhodnější místo. V rámci komplexního restaurátorského zásahu, spočívající převážně v odstranění povrchového znečištění a technologicky a modelačně nevhodných vysprávek, rekonstrukci sochařské modelace vegetabilní výzdoby hlavice sloupu, došlo v souvislosti s přemístěním díla i k doplnění plintu podstavce. Předložený návrh tvaru a velikosti plintu vycházel z podoby původního stavu, jenž se dochoval na archívní fotografii. Tímto doplněním došlo k tvarovému a hmotové dořešení sochařské kompozice, která byla při předchozím přemisťování a manipulaci s památkou narušena a původní plintus byl zničen a nahrazen disproporční betonovou patkou. Závěrečná povrchová úprava díla respektovala v náznakové retuši původní polychromní úpravu sochařského díla, vycházející ze zjištění stratigrafického průzkumu povrchových úprav. Realizace Mgr. Igor Kalina, akad. soch.
Zhodnocení: Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k odstranění nežádoucích detailů a k adekvátní hmotové a tvarové rehabilitaci sousoší Piety. Přemístěním pak bylo dosaženo důstojnější prezentace díla.
Počet hlasů celkem: 36

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 25
na telefonní číslo: 736 301 599