foto 1 foto 2
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ředitelka krajského úřadu

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek jmenoval s účinností od 15. února 2011 se souhlasem ministra vnitra Radka Johna ředitelkou Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Věru Vojáčkovou, MPA.

JUDr. Věra Vojáčková, MPA má dlouholeté zkušenosti z práce ve veřejné správě. Na Krajském úřadě Jihomoravského kraje pracuje od roku 2001 jako vedoucí odboru kancelář ředitele, předtím působila od roku 1995 na Okresním úřadě Blansko.

 • je zaměstnancem kraje, do funkce ji po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje hejtman kraje
 • zajišťuje úkoly v přenesené působnosti kraje vyplývající ze zvláštních zákonů
 • stojí v čele krajského úřadu, vůči zaměstnancům kraje plní funkce statutárního orgánu zaměstnavatele, vydává vnitřní předpisy týkající se organizační struktury, vnitřních vazeb a vztahů
 • v samostatné působnosti kraje plní úkoly stanovené zastupitelstvem a radou kraje
 • plní úkoly vyplývající ze zákonů o volbách
 • dává souhlas se jmenováním a odvoláním tajemníků obecních úřadů
 • zodpovídá za poskytování odborné a metodické pomoci obcím; kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí; přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí, které o to krajský úřad požádají
 • je oprávněna zúčastňovat se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním
 • podává Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení obce
 • vykonává další působnosti svěřené ji zákonem 

 

Krajský úřad 

 • plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí
 • vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu
 • kontroluje v souladu s příslušnými zákony činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti
 • člení se na odbory a oddělení

 

Adresa:

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

 

Kontakty:

telefon: 541 651 201
fax: 541 651 209
e-mail: reditelka@kr-jihomoravsky.cz