foto 1 foto 2

Krajský akční plán vzdělávání Jihomoravského kraje

 

 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa programu: prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Výše finanční podpory: 24 754 968,00
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000005
Období realizace: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2021

Cílem projektu je nastavení funkčních partnerství a vzájemné spolupráce škol, zaměstnavatelů a jejich zřizovatelů, které pomohou zlepšit kvalitu řízení ve školách na území JMK. Obsahem projektu je nastavení a pilotní odzkoušení modelu strategického plánování. V průběhu projektu budou zpracovány dva krajské akční plány rozvoje vzdělávání včetně vyhodnocení účinnosti navržených opatření a jejich vlivu na zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných tématech.

 

Aktuality

 

23. 3. 2017 

Pozvánka na konferenci "Kariérového poradenství ve školní praxi"

Zveme Vás na konferenci kariérového poradenství, která se koná ve spolupráci Centra vzdělávání všem a Jihomoravského kraje v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje, pod záštitou radní JMK JUDr. Jany Pejchalové.

Konference se bude konat 14. června 2017 od 9:00 - 15:00 hodin v Administrativním a školícím centru, Cejl 73, Brno. Veškeré informace naleznete na stránkách CVV.


 

23. 3. 2017 - AKTUALIZACE!

Pozvánka na Setkání se zástupci škol v rámci projektu Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK

Zveme Vás na Setkání se zástupci škol k připravovanému projektu v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v JMK "tematické sítě a partnerství" s pracovním názvem Podnikavostí k udržitelnému rozvoji . Setkání se uskuteční ve středu 19. dubna 2017 v místnosti č. 117 (aula, 1. patro) od 14:00 hod.
Zároveň vás žádáme o vyplnění dotazníku k tématu podnikavost, dotazník vyplňte jen v případě, že jste tak již neučinili v únoru - do škol jsme ho poprvé rozeslali s pozvánkou na seminář Výchova podnikavých absolventů.

Případné dotazy směřujte na RNDr. Dášu Zouharovou email: zouharova.dasa@kr-jihomoravsky.cz, tel. 702 089 014. 

 

17. 2. 2017 

Pozvánka na Seminář pro žadatele - Šablony pro SŠ a VOŠ
Ve čtvrtek 16. 2. 2017 byla rozeslána pozvánka na Seminář pro žadatele – Šablony pro SŠ a VOŠ, pořádaný ve spolupráci MŠMT a Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který se uskuteční ve středu 8. března 2017 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pracoviště Cejl 73, v místnosti č. 117 (aula, 1. patro). Čas konání je od 10:00 do 13:30 hodin. Seminář bude pořádán v návaznosti na výzvu č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ. Program semináře je rozdělen do tří bloků:

 • 10:00 – 11:00 Základní informace k výzvě
 • 11:15 – 12:15 Prezentace šablon
 • 12:30 – 13:30 Práce v systému IS KP14+ 

Součástí pozvánky je i prezentace, která bude na semináři využita. Jedná se o lednovou verzi prezentace z MŠMT, může se tedy stát, že se v době konání semináře bude částečně lišit.
Svoji účast na semináři prosím potvrďte na tomto odkaze, do pátku, 3. března 2017.

Další případné dotazy směřujte na Ing. Eriku Dittrichovou, DiS.: dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz, telefon: 541 658 305, 724 963 704. 
 

10. 2. 2017

V pondělí 13. února 2017 od 13:30 proběhne seminář Výchova podnikavých absolventů konaný ve spolupráci s Lipkou – školským zařízení pro environmentální vzdělávání. Přihlašování na akci je možné přes portál Lipky. Seminář je určen pro učitele SOŠ, SOU, gymnázií, ZŠ a též učitele MŠ.
 

Podnikavost a podnikání není totéž – pedagogům přiblížíme vzdělávací obsah tématu Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Zprostředkujeme příklady dobré praxe ze škol, také z organizací vhodných ke konzultacím tématu nebo k zapojení žáků do jejich programů. Představíme projekt připravovaný v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji, který by měl podpořit podnikavost absolventů škol i vytváření partnerství či sítí mezi školami v rovině vertikální (SŠ, ZŠ) i horizontální (mezi SŠ a ZŠ). Seminář pedagogům napoví kroky k systematickému rozvoji podnikavosti ve školách.
Harmonogram semináře:
13.00–13.30 prezence, prodej publikací a pomůcek
13.30–17.00 seminář

 

1. 2. 2017

Souhlas zřizovatele školským příspěvkovým organizacím k podání zjednodušených projektů do výzvy č. 02_16_035 z OP VVV

Dne 26. ledna 2017 byl školským příspěvkovým organizacím udělen souhlas zřizovatele k podání zjednodušených projektů do výzvy č. 02_16_035 z OP VVV (pdf 440 kB). V rámci výzvy dochází k aktualizacím, doporučujeme Vám proto sledovat stránky MŠMT.

Současně MŠMT připravuje ve spolupráci s Odborem školství KrÚ JMK Seminář pro žadatele - Šablony pro SŠ a VOŠ, který se uskuteční dne 8. března 2017 v aule JMK, Cejl 73, Brno. Pozvánka a přihlašování na seminář bude připraveno a rozesláno v průběhu února.

 

1.2.2017

Dotazník monitorující zájem a potřeby žadatelů a příjemců

Prosíme žadatele a příjemce o vyplnění krátkého dotazníku, který má za cíl zjistit, co žadatelé a příjemci pro svou práci potřebují a jaké informace postrádají. Výsledky z dotazníkového šetření poslouží pro zkvalitnění aktuálně poskytovaných služeb regionálních Eurocenter. Děkujeme za vyplnění.

 

5.1.2017

Karty připravenosti a projektové záměry do IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj upravilo harmonogram výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)pro rok 2017 a důležitou informací je, že specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení byl vyřazen. Z toho důvodu nebude v letošním roce vyhlášena žádná nová výzva v oblasti vzdělávání. Všechny školy a další organizace, které na odbor školství odevzdaly karty připravenosti a projektové záměry do chystaných výzev, obdrží v průběhu několika dnů další podrobnější informace.

 

 

KAP 1 (2016 - 2019)

 

 • Analýza potřeb území (pdf 1,36 MB) je dokument, který popisuje problematiku potřeb území v rámci vzdělávání v Jihomoravském kraji. V rámci tvorby KAP 1 je Analýza potřeb území prvním důležitým krokem k definování klíčových oblastí a jejich specifik, záměrů, cílů a problémů.
 • Analýza potřeb škol - zkrácená verze (pdf 4,55 MB) je dokument, který shrnuje a popisuje výsledky dotazníkového šetření na středních školách v Jihomoravském kraji, které probíhalo na konci roku 2015. Dokument je nedílnou součástí KAP 1. 

 • 1. Krajský akční plán (pdf 5,6 MB) na období 2016 - 2019 je nově vzniklým nástrojem, který má na území krajů pomoci zlepšit řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Dne 19. října 2016 byl projednán a schválen 1. KAP JMK Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bez jakýchkoliv připomínek.

 

Časté dotazy

 

Informace k přípravě krajského projektu v rámci KAP


Jaké jsou možnosti zapojení škol do připravovaných krajských projektů?
Školy se mohou zapojit do projektů dvojím způsobem – jako projektový partner nebo jako spolupracující škola. Projektový partner je lokálním leaderem, poskytuje služby a metodickou podporu i jiným školám jak horizontálně, tak i vertikálně. Disponuje vlastním rozpočtem a má placené osoby. Spolupracující škola benefituje z projektu skrz produkty a poradenství, nemá vlastní rozpočet a mzdová podpora je poskytována ze strany příjemce formou uzavřené smlouvy dohody s konkrétním pracovníkem.


Jaké jsou aktivity metodika kabinetu matematiky (M-Kabinet)?
Okresní metodik matematiky vede tzv. M-kabinet a jeho základním úkolem je zprostředkovat předávání zkušeností mezi učiteli, tvořit metodiky, poskytovat metodickou pomoc, provádět organizační činnosti a koordinovat činnosti M-kabinetů. Dále organizuje setkání učitelů matematiky (M-semináře na zvolené téma) – prozatím se počítá se semináři v městě Brně. Metodik také organizuje semináře pro žáky se zájmem o matematiku (2x ročně) a spolupracuje na obsahu M-portálu (zveřejňování informací, metodických materiálů ad.). Úvazek metodika by měl být ve výši 0,5. Škola, na které pracuje, by měla být schopna a ochotna poskytnout své prostory např. k setkání učitelů. Administrativu kabinetu by měla mít na starost „sekretářka“ s úvazkem 0,1. Vše je zatím ve fázi návrhů a tvorby aktivit.
 

Informace k rámci podpory infrastruktury investic

 

Je ještě možné zařadit školu do Rámce podpory infrastruktury investic?
Projekty, které jsou nyní zařazeny do Rámce podpory infrastruktury investic, mohou být předloženy do výzev IROP 32 a 33. Rámec podpory infrastruktury investic schválen Regionální stálou konferencí, z toho důvodu do něj není nyní možné vkládat nové projektové záměry. Z důvodu zájmu o zařazení dalších projektových záměrů bude Rámec podpory infrastruktury investic aktualizován. Aktualizace proběhne v prvním čtvrtletí roku 2017. V rámci aktualizace budou zařazeni zájemci s projektovými záměry na výzvu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a další výzvu na Infrastruktura středních škol.

Oslovení škol a dalších školských organizací proběhlo na podzim letošního roku, aby byl dostatek času na konzultace, vyplnění karet projektu, projektových záměrů a následného zaslání zpět. V případě dalších informací se obracejte na Ing. Eriku Dittrichovou, DiS. +420 724 963 704 popř. dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz.

Jaká jsou kritéria pro zařazení do Rámce podpory infrastruktury?
Kritériem zařazení do Rámce podpory infrastruktury je soulad s KAP. Příspěvkové organizace pak vybírá zřizovatel, který poskytuje finanční prostředky na přípravu a případné spolufinancování projektu.
  

 

Dokumenty

  

Workshopy s řediteli a zástupci škol

 

1. Workshop s řediteli a zástupci škol

 

V pátek 27. 5. 2016 proběhl první Workshop s řediteli a zástupci škol, jenž byl součástí klíčové aktivity Analýza potřeb v území. 

Účastníkům byl představen celý realizační tým KAP a odborná garantka projektu v Jihomoravském kraji Mgr. Lenka Řeháková, dále byl stručně popsán dokument Analýza potřeb území. Následně byl účastníkům prezentován Rámec podpory infrastruktury. Následovaly prezentace odborné garantky Mgr. Martiny Kaňákové s názvem Vize, výzvy a oblasti spolupráce škol a firem a hlavního analytika Mgr. Martina Úlovce, který účastníkům prezentoval výsledky Analýzy potřeb škol za Jihomoravský kraj.

 

Informativní schůzka o aktuálním stavu KAP

 

V pondělí 28. 11. 2016 od 13:00 hod. v místnosti 117 (aula) JMK, Cejl 73 Brno, proběhla pro zástupce škol Informativní schůzka o aktuálním stavu KAP.

 

                                                           Setkání tematických skupin                                                                

 

Zápisy z roku 2016 naleznete zde 
 

                                                                 Rozvoj výuky cizích jazyků                                                            

Pořadové číslo setkání Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.  20. 2. 2017 JMK, Cejl 73, místnost 205 13.00 hod.      
 2. 27. 3. 2017  JMK, Cejl 73, místnost 205 13.00 hod.      
 3.          
 4.          
 5.          
 6.          

 

 

                                                    Škola jako centrum celoživotního vzdělávání                                           

Pořadové číslo setkání

Termín Místo a čas setkání Zápis Přílohy  
 1.  22. 2. 2017 JMK, Cejl 73, místnost 121, 9.00 hod.       
 2.          
 3.          
 4.          
 5.          
 6.          

 

 

                                                                       Podpora inkluze                                                                      

Pořadové číslo setkání

 Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.  21. 3. 2017   JMK, Cejl 73, místnost 205, 13.00 hod.      
 2.          
 3.          
 4.          
 5.          
 6.          

 

 

                                                     Podpora polytechnického vzdělávání                                                     

Pořadové číslo setkání

 Termín Místo a čas setkání Zápis Přílohy  
 1.  21. 2. 2017  JMK, Cejl 73, místnost 205, 9.00 hod.  zde  zde  
 2.          
 3.          
 4.          
 5.          
 6.          

 

 

                                                          Rozvoj kariérového poradenství                                                          

Pořadové číslo setkání

Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.  9. 3. 2017  JMK, Cejl 73, místnost 205, 13.00 hod.  zde    
 2. 27. 4. 2017    JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.      
 3.          
 4.          
 5.          
 6.          

 

 

                                          Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě                                

Pořadové číslo setkání

Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.  1. 3. 2017

JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.

zde   zde  
 2.  19. 4. 2017 JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.       
 3.          
 4.          
 5.          
 6.          

 

 

                           Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů                          

Pořadové číslo setkání

Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.   21. 2. 2016   JMK, Cejl 73, místnost 205, 13.00 hod.  zde zde   
 2.          
 3.          
 4.          
 5.          
 6.          

 

 

                                                                    ICT kompetence                                                                       

Pořadové číslo setkání

Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.    JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.      
 2.          
 3.          
 4.          
 5.          
 6.          

 

 

Setkání zástupců MAP 

 

1. Setkání

První setkání zástupců MAP proběhlo v proběhlo v Brně na JMK, Cejl 73 dne 10. 3 2016.

2. Setkání

Druhé setkání zástupců MAP proběhlo v Brně na JMK, Cejl 73 dne 5. 5. 2016

3. Setkání  

Třetí setkání zástupců MAP proběhlo v Brně na JMK, Cejl 73 dne 14. 9. 2016

 

4. setkání

Ve středu dne 7. 12. 2016 od 13.00 hod. proběhlo v aule JMK, Cejl 73, Brno čtvrté setkání zástupců KAP a MAP.

 • Zápis - zde
 • Aktuální informace o KAP - zde
 • Kariérové poradenství - zde
 • M-help - zde
 • Podnikavost - zde
 • Informace o výzvách OPZ - zde
 • Výzvy OP VVV - zde
 • Výzvy v oblasti regionálního školství - zde

 

Kontaktní údaje na MAP .xlxs (13,4 kB)

 

 

Setkání zástupců KAP:

 

15. - 16. 9. 2016 proběhlo na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví, Brno Čichnova 23 setkání mezi zpracovateli KAP ze všech krajů a zástupci NÚV, MŠMT a MMR.

 

 

 

 

                   Kontaktní osoby realizačního týmu KAP                         

Jméno Pozice Email Telefon
administrativní tým
Mgr. Lucien Rozprým Hlavní manažer projektu rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz 606745624
Ing. Erika Dittrichová Věcný manažer projektu dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz 724963704
Mgr. Jana Dvořáčková Věcný manažer projektu dvorackova.jana@kr-jihomorvsky.cz 702089015
Bc. Jana Frödová Věcný manažer projektu frodova.jana@kr-jihomoravsky.cz 734513952
Lenka Endlicherová, Dis. Finanční manažer projektu endlicherova.lenka@kr-jihomoravsky.cz 724331044
odborný tým
Mgr. Jan Juřík Metodik tematické skupiny ICT kompetence jurik.jan@kr-jihomoravsky.cz 603274487
Mgr. Miroslav Marek Metodik tematické skupiny Podpora polytechnického vzdělávání marek.miroslav@kr-jihomoravsky.cz 723309702
PhDr. Helena Ťoková Metodik tematické skupiny Rozvoj výuky jazyků tokova.helena@kr-jihomoravsky.cz 731507375
RNDr. Hana Slobodníková              Metodik tematické skupiny Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů slobodnikova.hana@kr-jihomoravsky.cz 606670522
Ing. Simona Neubauerová Metodik tematické skupiny Podpora inkluze neubauerova.simona@kr-jihomoravsky.cz 734510377
Mgr. et. Mgr. Dana Sklenářová Metodik tematické skupiny Rozvoj kariérového poradenství sklenarova.dana@kr-jihomoravsky.cz 727813552
Mgr. Martin Majcík Metodik tematické skupiny Škola jako centrum celoživotního vzdělávání majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz 727813551
RNDr. Dáša Zouharová Metodik tematické skupiny Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě zouharova.dasa@kr-jihomoravsky.cz 702089014
Mgr. Lenka Řeháková       Odborný garant PKAP                                                                                lenka.rehakova@nuv.cz                      774743518

 

Tiskové zprávy:

 

Odkazy:

OPVVV - zde

Informace projektu P-KAP z Narodniho ustavu pro vzdelavani