Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

 

Vážení zájemci o kotlíkové dotace,
dne 19.9.2016 Jihomoravský kraj vyhlásil druhou krajskou výzvu s příjmem žádostí od 1. 11. 2016 od 10:00 hodin. Způsobilost výdajů je stanovena od 18. 12. 2015. Bližší informace níže na tomto webu.

Úřední hodiny pro osobní konzultace Pondělí 8:00 - 11:00, 13:00 - 16:00; Středa 8:00 - 11:00, 13:00 - 16:00 Dokumentace 2.VÝZVY ke stažení zde:

 

 (3,53 MB, zip) 

   

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 30. 6. 2016 (301 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 22. 6. 2016 (483 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 2. 6. 2016 (570 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 19. 5. 2016 (519 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 5. 5. 2016 (458 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 12. 4. 2016 (497 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 31.3.2016  (465 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 10. 3. 2016 (437 kB, pdf)

DOPORUČENÍ K REALIZACI ! (128 kB, pdf)

ZPRÁVA O STAVU "kotlíkových dotací" (574 kB, pdf)

 

ZMĚNY DÍLČÍCH PROJEKTŮ FO
Jakékoli změny skutečností a podmínek dílčích projektů, na jejichž základě by mohl být ovlivněn účel poskytované podpory, je žadatel/konečný uživatel povinen bezodkladně oznámit Jihomoravskému kraji, resp. příslušnému projektovému manažerovi. Všechny změny dílčího projektu FO musí být předem zkonzultovány s příslušným projektovým manažerem, který vyhodnotí, zda se jedná o změnu podstatnou podléhající schválení Radou Jihomoravského kraje nebo změnu nepodstatnou. Každá změna musí být podrobně zdůvodněna písemnou formou včetně doložení všech relevantních dokumentů v listinné podobě, a to v jednom vyhotovení ve formě originálu nebo úředně ověřené kopii. Provádět jakékoli změny v žádosti, resp. dílčím projektu, od okamžiku podání žádosti do okamžiku uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace není možné. Pokud vyjde najevo, že došlo ke změnám v žádosti, resp. dílčím projektu FO po podání žádosti a před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, nebudou Vám finanční prostředky vyplaceny z důvodu porušení pravidel dotačního programu.
Doporučený formulář Žádosti o podstatnou změnu ke stažení zde.
Upřesnění: Před podpisem dodatku ke smlouvě z obou stran není možné hradit jakékoliv finanční prostředky spojené s nákupem nového zdroje vytápění (a to ani zálohové faktury). 

 

Osoby oprávněné k likvidaci stávajícího kotle na pevná paliva - můžete využít portálu Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy

OZNAČENÍ FAKTUR
Na základě stanoviska Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 musí být každý originál faktury/účetního dokladu, jehož kopii bude žadatel/konečný uživatel předkládat v rámci finančního vyúčtování, označen číslem a názvem projektu: Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000014. 

 

Instalace nového zdroje

V případě kotlů vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (v podmínkách Dotačního programu se jedná zejm. o kotel na biomasu, tepelné čerpadlo a solární tepelné systémy) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), provádět osoba oprávněná. Tato osoba musí zajistit, aby fyzická instalace byla provedena osobou, která je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ne starší než 5 let. Tato podmínka platí i pro kombinované kotle uhlí/biomasa. Odkaz zde: http://www.mpo.cz/dokument167893.html

U ostatních zdrojů je oprávněnou osobou fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění a je k instalaci proškolena výrobcem kotle, popř. jiným oprávněným subjektem.
 

Doporučený postup

1. Ujistit se, zda jste oprávněný žadatel - doporučujeme projít si otázky uvedené v diagramu, který je k dispozici ke stažení na této stránce, dále si přečíst Závazné pokyny pro SC 2.1 – výzva pro kraje a Základní pravidla pro fyzické osoby. Pro lepší představu o podmínkách dotačního titulu doporučujeme přečíst si i informace uvedené v první, již proběhlé, krajské výzvě.
2. Rozhodnout se, zda realizaci zahájíte až po vyhlášení výzvy nebo již nyní. Činnosti uvedené od bodu 3 níže je možné realizovat v obou případech.
a. realizovat je možné po vyhlášení výzvy, tedy po zveřejnění všech pravidel, případně až po zhodnocení a případném schválení Vaší žádosti. Ve výzvě bude stanoven termín, do kterého bude nutné výměnu zdroje vytápění vč. souvisejících činností uskutečnit.
b. realizaci lze zahájit i před zveřejněním výzvy, tedy nyní. V tomto případě však musíte počítat s rizikem nedodržení pravidel. Pokud je ve Vašem případě nutné změnu provést nyní, nastudujte si pravidla první výzvy a veškeré činnosti spojené s výměnou si fotograficky dokumentujte.
3. Kontaktovat energetického specialistu. Energetický specialista Vám vystaví buď Průkaz energetické náročnosti budovy (v případě, že nemovitost splňuje energetickou náročnost budovy třídy „C“ a lepší) nebo Potvrzení energetického specialisty o vhodnosti provedeného mikroenergetického opatření. Průkaz energetické náročnosti budovy může být nejdříve z roku 2013, musí však odrážet aktuální stav budovy (mmj. je při výpočtu nutné počítat s kotlem, který je předmětem výměny nikoliv s novým zdrojem vytápění). Seznam energetických specialistů je k dispozici zde http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx.
PENB nebo potvrzení o vhodnosti mikroenergetických opatření pak bude přílohou žádosti. V případě, že máte o snížení energetické náročnosti budovy požádáno v Nové zelené úsporám, pak nedokládáte ani průkaz ani potvrzení, ale k žádosti přikládáte kopii žádosti do NZÚ, popř. kopii Rozhodnutí do NZÚ.
V případě doložení Potvrzení o vhodnosti mikroenergetického opatření je nutné použít vzorový formulář, který je ke stažení na těchto stránkách. Součástí tohoto formuláře musí být doporučení k realizaci mikroenergetických opatření, které bude popsáno v části Posouzení vhodnosti výběru opatření. Součástí popisu bude i stručný slovní popis, ze kterého bude patrné jakým způsobem byla vhodnost navrženého prověřena.
4. Vybrat si nový zdroj ze Seznamu registrovaných výrobků. Konkrétní typ kotle (resp. SVT kód) budete uvádět do žádosti, seznam je k dispozici zde: https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace. Na základě zkušeností s první krajskou výzvou a velkým množstvím změn z důvodu unáhleného výběru výrobku, doporučujeme výběr vhodného kotle do Vaší nemovitosti konzultovat s odborníkem.
5. Kontaktovat osobu mající oprávnění k instalaci nového
zdroje a nechat si zpracovat cenovou nabídku/cenové nabídky, abyste měli z čeho vycházet při vyplňování požadované částky do žádosti. Definice osoby oprávněné k instalaci nového zdroje je uvedena v dotačním programu, který je nyní součástí první krajské výzvy. Tato osoba Vám rovněž může pomoci s výběrem nového zdroje vytápění. Částka, kterou do žádosti uvedete jako požadovanou je neměnná, nelze ji tedy navýšit i když skutečné náklady výměny budou vyšší.
6. Zajistit případné další přílohy k žádosti – zejm. fotodokumentace stávajícího kotle (doporučujeme foto zepředu, z boku tak, aby bylo patrné napojení na otopnou soustavu a komínové těleso, a výrobní štítek) a dále souhlasy ostatních spoluvlastníků nemovitosti, popř. pozemku, na kterém nemovitost stojí. V případě realizace mikroenergetických opatření vyfotografovat i tyto. Případné další povinné přílohy budou stanoveny v 2. krajské výzvě. Nedostatečná fotodokumentace byla nejčastějším pochybením u žádostí podaných v rámci první krajské výzvy. Jedná se formální nedostatek, jehož oprava prodlužuje proces hodnocení/schvalování žádostí.
7. Po vyhlášení krajské výzvy a zpřístupnění možnosti podávání žádostí - uvedené postupy se mohou změnit na základě vyhlášení druhé krajské výzvy, berte je tedy jako orientační.
a. Vyplnit žádost a elektronicky odeslat na server JMK, následně žádost uložit, vytisknout, vlastnoručně podepsat. Je nutné dodržet uvedený postup, kdy žádost po zaslání na server JMK dostane unikátní kód, který bude nutné doložit i na listinné verzi žádosti. V případě, že žádost vytisknete či uložíte před odesláním, kód bude změněn. Listinná žádost nebude souhlasit s elektronickou a pravděpodobně bude vyřazena. Pro vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován Software602 Form Filler, který je ke stažení zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Articles/778-2-Dokumenty+ke+stazeni.aspx“. Po el. odeslání Vám přijde do cca 15-20 minut potvrzovací email.
b. Doložit v listinné podobě do 5 pracovních dnů vč. všech příloh na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3 Brno (doporučujeme přímo do kanceláře č. 321). Žádosti bude nutné doložit v obálce – pravidla jakým způsobem má býti nadepsána budou uvedena v dotačním programu. 
  

Upozornění

V posledních dnech se množí informace, že občany v Jihomoravském kraji navštěvují obchodníci s nabídkou realizace kotlíkové dotace. Jihomoravský kraj nemá s těmito nabídkami nic společného. Jedná se o soukromé subjekty nabízející své služby. Dovolujeme si Vás touto cestou upozornit, že pravidla druhé výzvy nejsou doposud stanovena a žádný soukromý subjekt nemá možnost rezervace místa či jakéhokoli jiného upřednostnění před ostatními žadateli. 
 

KE STAŽENÍ:

Návod k vyplnění žádosti - VZOR (496 kB, pdf)

Doklad o likvidaci kotle (29 kB, docx)

 

Závazné pokyny pro SC 2.1 – výzva pro kraje (1,43 MB, pdf)
Příloha č. 1 ZP – seznam prioritních měst a obcí  (480 kB, pdf)
Základní pravidla pro fyzické osoby (211 kB,pdf)
Názorná ukázka fotodokumentace stávajícího zdroje vytápění (214 kB, pdf)
Společné stanovisko MŽP a MPO (74 kB, pdf)

Diagram (135 kB, docx) - pouze informativní charakter pro představu základních povinností a požadavků.

Dne 24.11.2015 obdržel Jihomoravský kraj Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

ŽÁDOSTI JSOU STÁLE PŘIJÍMÁNY - AKTUÁLNĚ ZBÝVÁ ALOKOVAT CCA 10 MIL. KČ 

Kontakty pro dotazy:


 

 

 

Ing. Tereza Rosypalová, email:rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz,

tel: 541 651 371

Bc. Jana Skácelová, email: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz,

tel: 541 651 407 
Ing. Anna Gelová, email: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz,

tel: 541 651 231  

Ing. Barbora Hrubá, email: hruba.barbora@kr-jihomoravsky.cz,

tel: 541 651 441