ZÚR JMK

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

!!!UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V RÁMCI 1. VÝZVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE!!!

Vážení zájemci o kotlíkové dotace,

příjem žádostí o finanční podporu na tzv. kotlíkové dotace v rámci první krajské výzvy byl z důvodu vyčerpání alokace ukončen v pátek 12. 2. 2016 ve 12.00 hodin. Žádosti odeslané elektronicky po tomto datu a čase již nebudou přijaty k hodnocení. Jihomoravský kraj plánuje vyhlásit i druhou krajskou výzvu, pravděpodobně na přelomu roku 2016/2017. Způsobilost výdajů na druhou výzvu je předběžně stanovena od 1. února 2016. Konkrétní podmínky způsobilosti budou uvedeny ve druhé krajské výzvě. Na zateplení je možné žádat v rámci programu nová zelená úsporám s tím, že na výměnu zdroje bude možné žádat pouze v rámci tzv. kotlíkové dotace (druhé výzvy) v Jihomoravském kraji.

Děkujeme za váš zájem o kotlíkové dotace!

 

 

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 2. 6. 2016 (570 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 19. 5. 2016 (519 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 5. 5. 2016 (458 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 12. 4. 2016 (497 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 31.3.2016  (465 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 10. 3. 2016 (437 kB, pdf)

DOPORUČENÍ K REALIZACI ! (128 kB, pdf)

ZPRÁVA O STAVU "kotlíkových dotací" (574 kB, pdf)

 

ZMĚNY DÍLČÍCH PROJEKTŮ FO
Jakékoli změny skutečností a podmínek dílčích projektů, na jejichž základě by mohl být ovlivněn účel poskytované podpory, je žadatel/konečný uživatel povinen bezodkladně oznámit Jihomoravskému kraji, resp. příslušnému projektovému manažerovi. Všechny změny dílčího projektu FO musí být předem zkonzultovány s příslušným projektovým manažerem, který vyhodnotí, zda se jedná o změnu podstatnou podléhající schválení Radou Jihomoravského kraje nebo změnu nepodstatnou. Každá změna musí být podrobně zdůvodněna písemnou formou včetně doložení všech relevantních dokumentů v listinné podobě, a to v jednom vyhotovení ve formě originálu nebo úředně ověřené kopii. Provádět jakékoli změny v žádosti, resp. dílčím projektu, od okamžiku podání žádosti do okamžiku uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace není možné. Pokud vyjde najevo, že došlo ke změnám v žádosti, resp. dílčím projektu FO po podání žádosti a před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, nebudou Vám finanční prostředky vyplaceny z důvodu porušení pravidel dotačního programu.
Doporučený formulář Žádosti o podstatnou změnu ke stažení zde.
 

 

Osoby oprávněné k likvidaci stávajícího kotle na pevná paliva - můžete využít portálu Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy

OZNAČENÍ FAKTUR
Na základě stanoviska Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 musí být každý originál faktury/účetního dokladu, jehož kopii bude žadatel/konečný uživatel předkládat v rámci finančního vyúčtování, označen číslem a názvem projektu: Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000014. 

 

Instalace nového zdroje

V případě kotlů vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (v podmínkách Dotačního programu se jedná zejm. o kotel na biomasu, tepelné čerpadlo a solární tepelné systémy) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), provádět osoba oprávněná. Tato osoba musí zajistit, aby fyzická instalace byla provedena osobou, která je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ne starší než 5 let. Tato podmínka platí i pro kombinované kotle uhlí/biomasa. Odkaz zde: http://www.mpo.cz/dokument167893.html

U ostatních zdrojů je oprávněnou osobou fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění a je k instalaci proškolena výrobcem kotle, popř. jiným oprávněným subjektem.
 

Dokumentace VÝZVY ke stažení zde:(2,75 MB, zip)

 

 Doporučený postup při podání žádosti:                                                                                                        

1. Kontaktovat energetického specialistu. Energetický specialista Vám vystaví buď Průkaz energetické náročnosti budovy (v případě, že nemovitost splňuje energetickou náročnost budovy třídy „C“ a lepší) nebo Potvrzení energetického specialisty o vhodnosti provedeného mikroenergetického opatření. Průkaz energetické náročnosti budovy může být nejdříve z roku 2013, musí však odrážet aktuální stav budovy. Seznam energetických specialistů je k dispozici zde http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx

. PENB nebo potvrzení o vhodnosti mikroenergetických opatření pak bude přílohou žádosti. V případě, že máte o snížení energetické náročnosti budovy požádáno v Nové zelené úsporám, pak nedokládáte ani průkaz ani potvrzení, ale k žádosti přikládáte kopii žádosti do NZÚ, popř. kopii Rozhodnutí do NZÚ.

2. Vybrat si nový zdroj ze Seznamu registrovaných výrobků. Konkrétní typ kotle (resp. SVT kód) budete uvádět do žádosti, seznam je k dispozici zde: https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/ nebo zde http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty. Nový zdroj je možné změnit až po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na základě podané a schválené žádosti o změnu.
3. Kontaktovat osobu mající oprávnění k instalaci nového zdroje a nechat si zpracovat cenovou nabídku/cenové nabídky, abyste měli z čeho vycházet při vyplňování požadované částky do žádosti. Definice osoby oprávněné k instalaci nového zdroje je uvedena v dotačním programu.
4. Zajistit případné další přílohy k žádosti – zejm. fotodokumentace stávajícího kotle (doporučujeme foto zepředu, z boku tak, aby bylo patrné napojení na otopnou soustavu a komínové těleso, a výrobní štítek) a dále souhlasy ostatních spoluvlastníků nemovitosti, popř. pozemku, na kterém nemovitost stojí.
5. Vyplnit žádost a elektronicky odeslat na server JMK, následně žádost uložit, vytisknout, vlastnoručně podepsat a doložit v listinné podobě do 5 pracovních dnů vč. všech příloh na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3 Brno (doporučujeme přímo do kanceláře č. 321). Elektronicky je možné žádost vyplnit zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz. Pro vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován Software602 Form Filler, který je ke stažení zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Articles/778-2-Dokumenty+ke+stazeni.aspx“. Po el. odeslání Vám přijde do cca 15-20 minut potvrzovací email. Pokud Vám nepřijde, prosím kontaktujte nás.
6. Vyčkat na výsledek (popř. na výzvu k opravě formálních nedostatků). Výměna kotle, resp. realizace případných mikroenergetických opatření je možná od data vyhlášení krajské výzvy (18. 12. 2015).
7. Pokud budete realizovat mikroenergetická opatření, je nutné vyfotografovat stav před realizací a po realizaci, také doporučujeme průběžné focení realizace výměny kotle (tuto fotodokumentaci budete přikládat až k finančnímu vyúčtování akce)
 

 

!!!LISTINNOU VERZI ŽÁDOSTI JE NUTNÉ DOLOŽIT V UZAVŘENÉ OBÁLCE NADEPSANÉ DLE PRAVIDEL KRAJSKÉ VÝZVY!!!

 

Prezentace ze semináře ke kotlíkovým dotacím pro veřejnost z 15.12.2015 Prezentace (1 MB, pptx)

 

Doporučené přílohy žádosti:

Návod k vyplnění žádosti - VZOR (496 kB, pdf)

Doklad o likvidaci kotle (29 kB, docx)

Plná moc (57 kB, doc)

Formuláře - souhlasy spoluvlastníků, manželů apod. (319 kB, zip)

Závazné pokyny pro SC 2.1 – výzva pro kraje (1,43 MB, pdf)
Příloha č. 1 ZP – seznam prioritních měst a obcí  (480 kB, pdf)
Základní pravidla pro fyzické osoby (211 kB,pdf)
Názorná ukázka fotodokumentace stávajícího zdroje vytápění (214 kB, pdf)
Společné stanovisko MŽP a MPO (74 kB, pdf)

Diagram (135 kB, docx) - pouze informativní charakter pro představu základních povinností a požadavků.

Dne 24.11.2015 obdržel Jihomoravský kraj Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Kontakty pro dotazy:

 

ŽÁDOSTI JSOU STÁLE PŘIJÍMÁNY - AKTUÁLNĚ ZBÝVÁ ALOKOVAT CCA 10 MIL. KČ
Bc. Jana Skácelová, email: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz,

tel: 541 651 407 

Ing. Anna Gelová, email: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz,

tel: 541 651 231  


Ing. Tereza Rosypalová, email:

rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 371