Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2014-2015

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2014-2015

 

Významným předpokladem pro realizaci koncepce strategického řízení v Jihomoravském kraji je implementace vzniklých strategických dokumentů. Pro oblast lidských zdrojů se jedná o strategický dokument Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2006 – 2016 (dále jen „SRLZ“), jenž vznikl jako jeden z prvních regionálních dokumentů v této oblasti v České republice. V rámci naplňování strategických dokumentů nestačí pouze dokument přijmout a komplementárně provést okamžité organizační či procesní změny, ale je zapotřebí přijetí dlouhodobého systémového přístupu reflektujícího přijaté strategické cíle s prvky zajišťujícími adekvátní reakci na dynamické exogenní i endogenní proměnné.

K těmto účelům jsou pro naplňování SRLZ zpracovány a následně schvalovány volenými orgány Jihomoravského kraje na dvouletá období operační dokumenty v podobě Krátkodobých realizačních plánů Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje (dále jen „KRP SRLZ“). V posloupnosti to byly již tři na sebe navazující dokumenty. Poslední KRP SRLZ na období 2012-2013 je postupně naplňován prostřednictvím realizace konkrétních aktivit a projektů ze strany kraje a zainteresovaných subjektů (např. hospodářské komory, úřady práce, středisko služeb školám, Jihomoravské inovační centrum, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, střední odborné školy, ANNO, aj.).

V letošním roce, z důvodu platnosti KRP SRLZ do konce roku 2013, bylo nutné provést zpracování nového KRP SLRZ, který zohlední změny, ke kterým došlo za poslední dva roky na trhu práce, zejména dopady světové hospodářské krize; nepříznivý demografický vývoj - slabší populační ročníky, nižší počet studentů a absolventů středních odborných škol; nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce; příliv zahraniční pracovní síly; význam celoživotního učení aj. Proto Jihomoravský kraj zadal veřejnou zakázku Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2014 - 2015. Realizátorem zakázky je HOPE-E.S., v.o.s.

 

Cílem tvorby a následné implementace Krátkodobého realizačního plánu je prostřednictvím naplňování jednotlivých aktivit posílit rozvoj klíčových prvků v oblasti rozvoje lidských zdrojů a tím i zvýšit kvalitu života v území kraje. Jeho dvouletá platnost umožňuje reagovat na měnící se podmínky na krajské úrovni, především s ohledem na situaci na trhu práce, na demografický rozvoj kraje, formální vzdělávací soustavu v regionu včetně jejího posílení v perspektivních oborech, dostupnost a rozvoj dalšího vzdělávání, zapojení zaměstnavatelů do procesu rozvoje lidského potenciálu, roli úřadu práce, provázání odborného vzdělávání s požadavky významných zaměstnavatelů či podporu neziskového sektoru jako významného činitele na poli neformální výchovy.

 

Krátkodobý realizační plán, na základě analytické části, rozděluje návrhovou část na tři prioritní osy (podrobněji člení na jednotlivé aktivity), které reflektují jak dlouhodobé priority kraje, tak aktuální situaci v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

 

Jde o tyto prioritní osy:


• Prioritní osa 1. Adaptabilita a rozvoj lidského kapitálu
• Prioritní osa 2. Využití a rozvoj inovačního potenciálu
• Prioritní osa 3. Rozvoj a podpora politiky zaměstnanosti v JMK
 

 

Jednotlivé části dokumentu:

 

  • Úvod a Analytická část dokumentu (po připomínkování)

Analytická část  (pdf, 2,58MB)

Připomínkový list (doc, 42kB)

Připomínkové řízení: analytická část dokumentu - vypořádání připomínek (doc, 80kB)

 

  • Návrhová část dokumentu

Návrhová část (pdf, 96kB)

Připomínkový list (doc, 42,5 kB)

 

Připomínky k návrhové a implementační části  dokumentu (doc, 53kB)

 

  • Finální verze Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2014-2015

Plná verze (pdf, 2,86MB)

Stručná verze (pdf, 1,12 MB)

 

Tajemník Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje: Mgr. et Mgr. Jan Švec, DiS., odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK, tel.: 541 651 396, svec.jan@kr-jihomoravsky.cz