ZÚR JMK
Registr smluv Jihomoravského kraje Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OŽP Odbor životního prostředí

Náhled
14.04.2016

1. Činnost odboru

Náhled
14.04.2016

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
09.02.2016

3. Strategické dokumenty

Náhled
15.01.2014

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

Náhled
14.01.2014

5. Granty a dotace

Náhled
14.01.2013

Webový portál Integrovaného Systému Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP)

24.05.2016

seminář "Rozvoj obce a pozemkové úpravy"

konaný dne 3. května 2016 v Brně 

17.03.2016

22. 3. 2016 - Světový den vody

Náhled
11.01.2016

Měřicí kampaň kvality ovzduší v obcích Jihomoravského kraje - zima 2015 (Prace, Chudčice, Velké Pavlovice)

(pdf, 4,48 MB) 

04.03.2016

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

Náhled
17.03.2016

Metodický návod pro zpracování Plánu odpadového hospodářství obce

11.01.2016

Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje, 2007-2015

28.05.2015

Rozptylová studie pro posouzení imisního zatížení z větrné eroze

Náhled
20.05.2015

K problematice chrousta maďalového

(doc, 44,5 kB) 

13.11.2014

prezentace na poradě v Bzenci, říjen 2014

06.03.2014

seminář "Extrémy počasí a jeho dopady"

Náhled
12.01.2015

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství JMK za rok 2013

(doc, 339 kB) 

Náhled
04.09.2014

Upozornění lékárnám

(doc, 41 kB) 

27.02.2015

Stanoviska, závazná stanoviska a povolení provozu dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

14.01.2013

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

26.04.2016

Projednávané návrhy na vyhlášení přírodních památek a přírodních rezervací

12.05.2016

Projednávané návrhy plánů péče o přírodní památky a přírodní rezervace

27.01.2011

Vodní dílo Nové Mlýny - studie VUT FAST Brno

19.06.2012

Zpětný odběr vyřazených elektrozařízení

15.01.2014

Aktuální změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k přenesené působnosti obcí

15.01.2014

Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Náhled
19.07.2012

Oznámení zrušení organizační složky státu Zemědělské vodohospodářské správy

(pdf, 398 kB) 

15.01.2014

Vymezené území povodí Nových Mlýnů

Náhled
15.01.2014

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR

Zpracování aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR bylo zahájeno v květnu 2008. Aktualizace je řízena Řídícím výborem pro aktualizaci při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a koordinována Ministerstvem životního prostředí...  

15.01.2014

Metodický pokyn k ochraně hnízdních populací rorýse obecného

15.01.2014

Integrovaná prevence IPPC

Náhled
20.01.2015

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví

Krajský informační systém odpadového hospodářství 

Náhled
06.04.2016

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho orgány

(pdf, 143 kB)