Přehled zpracovaných platných strategických, programových a koncepčních dokumentů

 

Odbor Název dokumentu Časová platnost Odpovědný pracovník + kontakt (54165 + tel. klapka) Webová adresa
OE Rozpočtový výhled JMK na období 2016–2018 2016–2018 Mgr. Daniela Trenzová, 1283 zde
OE Závěrečné účty JMK za období 2001–2014 2001–2014 Mgr. Daniela Trenzová, 1283 zde
OE Schválený rozpočet JMK na aktuální rok aktuální rok Mgr. Daniela Trenzová, 1283 zde
OE Čtvrtletní informace o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje daného roku aktuální rok Mgr. Daniela Trenzová, 1283 zde
OKP Kodex etiky Jihomoravského kraje

Účelem tohoto Kodexu je deklarace žádoucích standardů chování, které Jihomoravský kraj očekává od členů volených
orgánů Jihomoravského kraje, ředitelů příspěvkových organizací nebo jiných právnických osob zřizovaných, zakládaných
nebo spoluovládaných Jihomoravským krajem při výkonu veřejné správy.

2013–

Mgr. Iveta Salneková, 1255 zde
OKP Etický kodex zaměstnanců Jihomoravkého kraje

Účelem tohoto dokumentu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti
a spolupracovníkům. Tento Kodex je závazný pro všechny zaměstnance Jihomoravského kraje zařazené do krajského úřadu.

2013– Mgr. Iveta Salneková, 1255 zde
OKŘ Krizový plán

Je chráněn v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. jako zvláštní skutečnost a není veřejně přístupný

  Bc. Lucie Murínová, DiS., 8721  
OKŘ Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Dokument řeší odstranění bariéry dané handicapem zdravotního postižení a zajištění dobré kvality života

2013–2016 Bc. Martina Brtnická, 2151 zde
OKŘ Personální strategie Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Představuje dlouhodobý plán rozvoje v oblasti řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Jihomoravského kraje

2013–2020 Ing. Věra Rozehnalová, 1264 zde
ORD

Generel dopravy Jihomoravského kraje

Komplexní zhodnocení stávajícího stavu dopravní infrastruktury JMK. Stanovení návrhových ukazatelů. Ideový návrh variant řešení dopravy. Oborový dokument obsahující komplexní návrh řešení rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v kraji s návrhem priorit.

2003–2030 Ing. Michal Franek, 1314  zde
ORD

Generel krajských silnic Jihomoravského kraje

Podrobně řeší problematiku silnic II. a III. třídy jako nedílné součásti silniční sítě kraje. Hlavní zásady rozvoje sítě krajských silnic a odborné priority pro postup realizace zkvalitňování sítě krajských silnic formou optimalizace sítě.

2006–2030 Ing. Michal Franek, 1314 zde
ORD

Akční plán pro pozemní komunikace ve vlastnictví Jihomoravského kraje 

Plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku podle údajů ze strategických hlukových map zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví

2008–2013 Ing. Michal Franek, 1314 zde
ORD

Akční plán pro aglomeraci Brno 

Plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku podle údajů ze strategických hlukových map zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví

2008–2013 Ing. Michal Franek, 1314 zde
ORD

Studie aglomeračního projektu brněnské příměstské železniční dopravy 2020

Končepní návrh řešení dopravní obslužnosti páteřní železniční regionální dopravouv JMK se zaměřením na brněnskou aglomeraci v časových horizontech závislých na rozvoji dopravní infrastruktury

2012–2030 (2050) Ing. Michal Franek, 1314 zde
ORR

Koncepce zachování a obnovy kulturních památek JMK

Dokument analyzuje vybraný fond nemovitých kulturních památek JMK, klasifikuje jeho stavěbně technický stav, podává statistický přehled o počtu, druhu a investičním dluhu památek v JMK, stanovuje hlavní problémové oblastí památkové péče, navrhuje strategické vize, cíle, směřování a základní koncepční opatření v památkové péče v JMK.

2005–  Ing. Pavel Veselý, 2324 zde
ORR

Koncepce podpory kultury v Jihomoravském kraji 2009–2013

Koncepce stanovuje cíle a nástroje vedoucí k optimalizaci podmínek rozvoje kultury na území Jihomoravského kraje. Jednotlivé části koncepce jsou věnovány různorodým oblastem kulturního života v regionu a důkladně analyzují jejich silné a slabé stránky. Koncepce je stále účelným dokumentem, avšak v současné době je připravována její aktualizace.

2009–2013 Mgr. Simona Kasalová, 2323 zde
ORR 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje byla provedena v roce 2012. Formuluje pro delší časový horizont (do roku 2020) přístup kraje k podpoře rozvoje jeho územního obvodu. Stanovuje strategické cíle rozvoje kraje jako celku a jeho funkčních částí, hlavní cesty k jejich dosažení a poskytuje potřebná východiska a základní rámec pro vypracování Programu rozvoje kraje a dalších koncepcí.

2012–2020 Ing. Pavel Fišer, Ph.D., 1348 zde
ORR 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 

Základní střednědobý programový dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje s důrazem na sociálně ekonomickou sféru. Konkretizuje strategické cíle a rozvojová opatření ve formě konkrétních aktivit, určuje jejich nositele a stanoví způsob implementace a financování. Vede k naplňování strategických cílů Strategie rozvoje Jihomoravského kraje.

2014–2017  Ing. Pavel Fišer, Ph.D., 1348  zde
ORR 

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje

Dlouhodobý koncepční dokument (2006-2016) pro zapojení regionu do evropské strategie zaměstnanosti a zvýšení jeho celkové konkurenceschopnosti a to na základě analýzy současného stavu,konkretizací celostátních a evropských strategických dokumentů,spoluprací s odbornou veřejností a postupným naplňováním strategické vize prostřednictvím akčního plánu.

2006–2016  Ing. Pavel Fišer, Ph.D., 1348
Mgr. et Mgr. Jan Švec, DiS., 1396
zde
ORR

Krátkodobý realizační plán strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje

K postupnému naplňování Strategie byla provedena aktualizace v podobě Krátkodobého realizačního plánu SRLZ zohledňující aktuální vývoj na trhu práce v závislosti na dopadech světové hospodářské krize a nepříznivém demografickém vývoji v ČR potažmo Jihomoravském kraji.

2014–2015 Mgr. et Mgr. Jan Švec, DiS., 1396 zde
ORR

Průzkum zaměstnanosti v JMK k 31.12. 2015

Analytický dokument ke skutečnému stavu zaměstnanosti ke konci roku 2015 v Jihomoravském kraji, ukazuje trendy v roce 2015.

2016 Ing. Pavel Fišer, Ph.D., 1348 zde
ORR

Program cílené a dlohodobé podpory integrace cizinců třetích zemí na území Jihomoravského kraje 2011-2015

Koncepční dokument, který definuje opatření v oblasti integrace cizinců na svém území. Je výchozím pro činnost Jihomoravskémho regionálního centra na podporu integrace cizinců třetích zemí, Jihomoravského kraji a regionálních aktérů v procesu integrace cizinců.

2011–2015 Mgr. Marta Vodičková, 1374 zde
ORR

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016–2023

Koncepční dokument k podpoře rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy na úrovni kraje k rozhodování, koordinaci, komunikaci, projednávání, monitorování, zajištění systému údržby a správy, včetně financování cyklistických komunikací a doplňkové infrastruktury.

2016–2023 Ing. Jaroslav Keprt, 1325 zde
ORR

Územně energetická koncepce

Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje. Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie.

2008–2028

aktualizace každé 4 roky

Ing. Jan Mega, 1318  zde
ORR

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje

Regionální inovační strategie představuje nástroj, jehož prostřednictvím dochází k budování inovační infrastruktury potřebné pro tvorbu inovací. RIS JMK je souborem opatření na řešení problémů a potřeb, které byly identifikovány na základě průzkumu podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry v Jihomoravském kraji

2014–2020 Ing. Miloš Pydych, 1333

 zde
(pdf, 707 kB)

ORR

Vyhodnocení lokalit pro rozvoj lázeňství a dalších léčebných terapií v jihomoravském kraji

Studie podmínek pro rozvoj lázeňství v JMK

2002 Ing. Ivana Lukášková, 1343  zde
ORR

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje

Koncepční materiál který je významným podkladem pro podporu rozvoje cestovního ruchu na další plánovací období EU 2014 – 2020. Vytyčuje priority rozvoje, ale také limity nutné ke stanovení udržitelnosti různých oblastí cestovního ruchu.

2014–2020 Ing. Ivana Lukášková, 1343

analytická část (pdf, 3 MB)

návrhová část (pdf, 1,26 MB)

přílohy (pdf, 3 MB)

OSV

Střednědobý plán rozvoje soc. služeb v JMK na období 2015 -2017

Dokument řeší místní a typovou dostupnost sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ve spolupráci s územně správními obvody obcí s rozšířenou působností

2015–2017 Mgr. Martina Blešová, 2164 zde (pdf, 1,29 MB)
OSV Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Dokument napomáhá zvýšení účinnosti již realizovaných aktivit a realizaci priorit v oblasti rodinné politiky kraje. Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje chce systematicky podpořit rodinu prostřednictvím vzájemně propojených priorit týkajících se všech oblastí života rodiny. Cílem je tzv. pro-rodinné klima, kdy se jednotlivé aktivity hodnotí z pohledu jejich přínosu pro rodinu.

2015–2019 Mgr. Michaela Macková, 1138 zde
(pdf, 1,16 MB), více zde
OSV Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2015

Dokument je prováděcím materiálem Střednědobého plánu, představuje strategii Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb pro daný rok a s ní související podporované rozvojové záměry sociálních služeb získané z území obcí s rozšířenou působností v JMK.

2015 Mgr. Martina Blešová, 2164 zde (pdf, 551 kB)

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje

Základní strategický dokument v oblasti školství a vzdělávání v Jihomoravském kraji. Hodnotí celkovou situaci školství, vymezuje základní směry jeho vývoje a zabývá se výhledovým řešením. Dále hodnotí současnou hospodářskou situaci a demografický vývoj v regionu a popisuje jejich dopady do oblasti krajského školství.

2012–2016 Mgr. Oldřich Vybíral, 3521 zde
(zip, 2,66 MB)

Koncepce prevence kriminality JMK na období 2013 - 2016

Strategický dokument obsahuje analýzu kriminality, sociálně demografickou charakteristiku, institucionální analýzu, sociologické výzkumy v oblasti prevence kriminality, zkušenosti kraje a obcí s realizací preventivních aktivit a vlastní koncepci prevence kriminality. Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje definuje základní priority, hlavní a specifické cíle Jihomoravského kraje v oblasti prevence kriminality.

2013–2016 Mgr. Pavla Tichá, 8302 zde
(doc, 2,64 MB)

Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 – 2018

Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 – 2018 vychází z Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 schválené usnesením vlády České republiky ze dne 10. května 2010 a je klíčovým dokumentem Jihomoravského kraje pro oblast protidrogové politiky. Vychází ze současného stavu vědeckého poznání fenoménu užívání drog, jeho důsledků a účinných řešení problémů s ním souvisejících. Jihomoravský kraj v této strategii definuje základní východiska a směry řešení problému užívání drog.

2010–2018 Mgr. Lenka Možná, 8310  zde
(doc, 670 kB)

Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji na období 2014 - 2018

V dokumentu jsou uvedeny na základě monitoringu obcí a pracovníků nestátních neziskových organizací základní údaje o Romech žijících v Jihomoravském kraji, souhrn nejzávažnějších problémů v rámci integrační politiky v jednotlivých oblastech (bydlení, vzdělávání, romská kultura, zaměstnanost, sociální služby, zdravotní situace romské menšiny), z nichž každá obsahuje část informační a návrhy na řešení.

2014–2018 PaedDr. Věra Koupilová zde

OÚPSŘ

Územně plánovací dokumentace

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly vydány dne 22.09.2011 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Ao 7/2011 - 526 ze dne 21.06.2012 zrušeny.   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde

OÚPSŘ

Územně plánovací podklady - Územně analytické podklady

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje, aktualizace 2015   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde

OÚPSŘ

Územně plánovací podklady


 
 
 
Studie jihovýchodní tangenty města Brna v rozsahu propojení D1-D2-R52 , 2001    Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Studie rychlostní silnice R 43 v úseku Svitávka – hranice Jihomoravského kraje, 2001   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Jihozápadní tangenta – prověření úseku Troubsko – Blučina, dopravně inženýrská studie, 2002   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  
Návrh trasy rychlostní silnice R43 v prostoru přírodní památky „Krkatá bába“ – vyhledávací studie, 2002   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  
Petrov - vyhledávací studie trasy silnice I/55, 2002   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  
Koordinační studie dopravního napojení území obcí Tvarožná, Jiříkovice a Sivice na dálnici D1, 2003   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  

Návrh trasy silnice R 43 v prostoru přírodní památky „Krkatá bába“ – vyhledávací studie, 2002

  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  
Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje, 2003   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní prognóza Jihomoravského kraje, 2004   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  
Územní prognóza Břeclavska, 2005   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  
Urbanistická studie Lednicko-valtického areálu, 2005   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde 
Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí, 2005   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Generel dopravy Jihomoravského kraje, 2006   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, 2006   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374, 2007   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, 2008   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí, 2009   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní studie Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje, 2010   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč, 2012   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní studie silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, 2012   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní studie prověření variant Křenovické spojky, 2013   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní studie sídelní struktury Jihomoravského kraje, 2014   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde (pdf, 7 MB)
 
Územní studie silnice v úseku I/50 Brankovice - Kožušice, 2014    Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  zde
Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice, 2014    Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  zde
Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov, 2014    Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  zde
Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 kV Sokolnice, 2015   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365   zde 
OŽP Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje v odvětví zemědělství, zpracovatelský a potravinářský průmysl   Ing. Pavel Illek, 2314 zde
OŽP Koncepce rozvoje vinařství   Ing. Pavel Illek, 2314 zde
OŽP Koncepce rozvoje ovocnictví v JMK   Ing. Pavel Illek, 2314 zde
OŽP

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje

2016 – 2025 Ing. Jarešová Marcela, 2624 zde
OŽP

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje na léta 2011-2020

Základní principy v ekologické výchově jak ve školských zařízeních, tak v úřadech a podnicích

2011 – 2020 Ing. Veronika Blažková, 2332 zde
OŽP

Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje

Strategický dokument k ochraně přírody a krajiny v JMK

2004 – 2019 Mgr. Petr Mach, 1530

zde 

(www.fontes.cz)

OŽP

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

Vymezuje potřeby pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje.Účelem je stanovení základní koncepce optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod měst a obcí Jihomoravského kraje.

  Ing. Dáňová Andrea, 2695

zde

OŽP

Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje

2004 – 2015

Ing. Helán Tomáš, 2626 zde
OŽP Plán oblasti povodí Moravy 2009–2015 Ing. Dáňová Andrea, 2695 zde, zde
OŽP Plán oblasti povodí Dyje 2009–2015 Ing. Dáňová Andrea, 2695 zde, zde
OŽP

Studie protipovodňových opatření

Řeší návrhy opatření k ochraně obyvatel a majetku při povodních

  Ing. Dáňová Andrea, 2695 zde
OŽP

Povodňový plán Jihomoravského kraje 2015

Dokument řeší vazby a potřeby při průchodu velkých vod. Ze zákona s tímto dokumentem musí být zajištěn soulad povodňových plánů nižšího územního celku

2015– Ing. Cibulka Michal, 2690  
OŽP

Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje

Dokument analyzuje množství emisí znečišťujících látek do ovzduší a navrhuje opatření prosnižování množství emitovaných látek do ovzduší v kraji.

2004–2015 Ing. Helán Tomáš, 2626 zde (pdf, 11,3 MB)
OŽP Větrná eroze půdy v Jihomoravském kraji a návrh jejího řešení   Ing. Krejzek Petr, PhD., 2638  zde
Útvar řízení kvality Strategie Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Dosažitelná představa KrÚ o tom, co chce dělat a kam chce směřovat

 2016–2020 Mgr. Odvárková Martina, 1214 zde (pdf, 635 kB)